تهيه شده در شرکت سخا روش - 1381
E-Mail : Info@Srco.ir

 

  
    شروع   
  مقدمه  
  از کجا می بايست شروع کرد؟  

  مفاهيم برنامه نويسی  
  پياده سازی نرم افزار  
  نيازها و انتظارات  
  چالش های موجود 
  انواع معماری توليد نرم افزار  
  نمونه برنامه های سرويس دهنده / سرويس گيرند ه
  چالش های برنامه های توزيع شده  
  مدل پياده سازی نرم افزار بر اساس نوع خدمات  
  انواع مدل های فيزيکی پياده سازی C/S
  جمع بندی  

 مقدمه ای بر وب  
   اينترنت و وب  
  مفاهيم و تعاريف اوليه  
  جايگاه HTML  
  انواع صفحات وب  
  وضعيت فعلی وب و صفحات وب  

 تعاريف برنامه نويسی تحت وب  
  تعاريف  
  ارائه يک مدل همگراء و جامع  


 لايه رابط کاربر
  مفاهيم اوليه  
  جايگاه مرورگرها  
  روند تکامل و شکل گيری مرورگرها  
  معرفی تکنولوژی های مرتبط در لايه  
     Plug -In 
    Cookie   
    API  
    JavaScript 
    VBScript  
   JAVA  
   DOM  
   CSS  
   DHTML  
   XML  
   XSL  
   DTD  
   Schema  
   XML-DOM  
   Xpath 
  

   جمع بندی  

 لايه ارتباطی  
  مفاهيم  
  پروتکل TCP/IP
  پروتکل HTTP
 پروتکل S-HTTP
 
جمع بندی

 لايه ميانی  
  مفاهيم  
  معرفی تکنولوژی های مرتبط در لايه  
     CGI  
     SSI  
     PHP  
     ASP  
     JSP  
     ColdFusion  
      جمع بندی      

 لايه داده  
  مفاهيم اوليه  
  چاش های دستيابی به داده در وب  
  دستيابی همگن به داده ها  
  معرفی تکنولوژی های مرتبط  
  جمع بندی  

 جمع بندی و راهکارها  
  معرفی دات نت  
  معرفی J2EE
 
روند توسعه نرم افزار های وب در آينده

 منابع  
  معرفی منابع  

 تعاريف برنامه نويسی تحت وب   
  ارائه يک مدل همگرا و جامع 
 

 

 برای پياده سازی برنامه های تحت وب از تکنولوژی های متعدد و متفاوتی  استفاده می گردد. بمنظور طراحی و پياده سازی برنامه های مبتنی بر وب صرفا" يک روش وجود نداشته و می توان از روش های متعدد که هر يک برخاسته از تکنولوژی های متعددی می باشند ، به هدف خود دست پيدا کرد. برخی از تکنولوژی های ارائه شده متعلق به شرکت های متعدد کامپيوتری بوده که در حالاتی ممکن است دارای عملکردهای مشابه باشند. کنسرسيوم وب مسئوليت استاندار نمودن تکنولوژی های مرتبط در اين زمينه را برعهده دارد. پس از استاندارد نمودن هر يک از تکنولوژی های موجود ، تمام توليدکنندگان نرم افزار و سخت افزار سعی در رعايت موارد استاندارد شده کرده تا بدين طريق مخاطبان بيشتری را جذب و زمينه استفاده وسيع تر و گسترده از تکنولوژی های فوق ، فراهم گردد.

عملکرد اکثر برنامه های تحت وب در موارد بسياری مشابه يکديگر است :

  • ارائه يک بخش رابط کاربر بمنظور ارتباط با کاربران : دريافت خواسته ها و يا نمايش نتايج

  • دريافت و ارسال درخواست کاربران ( از سرويس گيرنده بسمت سرويس دهنده )

  • انجام پردازش لازم ( مبتنی بر  سرويس دهنده )

  • دستيابی به منابع داده ئی ( بانک های اطلاعاتی ) و انجام پردازش های لازم

  • ارسال نتايج بدستت آمده از پردازش های انجام شده برای سرويس گيرنده

  • انجام پردازش های لازم ( مبتنی بر سرويس گيرنده )

شکل زير نحوه انجام عمليات فوق را نشان می دهد :

 مشاهده تصوير با ابعاد بزرگتر

در اين بخش ، هدف ارائه يک مدل عملياتی برای پياده سازی برنامه های مبتنی بر وب می باشد.  مدل پيشنهادی  ،  مستقل از نوع تکنولوژی ،  ارائه شده است .  در اين مدل صرفنظر از نوع تکنولوژی استفاده شده ، می توان تمامی عملياتی را که يک برنامه مبتنی بر وب انجام می دهد را در چهار لايه متفاوت تبين و تعريف کرد.

  • لايه رابط کاربر

  • لايه ارتباطی

  • لايه ميانی

  • لايه داده

 مشاهده تصوير با ابعاد بزرگتر

هر يک از لايه های فوق مسئوليت انجام عمليات متفاوتی را برعهده داشته و در اين راستا از تکنولوژی های متعددی استفاده می گردد. در ادامه ،  جايگاه هر يک از لايه های  فوق در يک برنامه مبتنی بر وب تشريح و در ادامه  به تبين جايگاه هر يک از  تکنولوژی های موجود درلايه ها ، پرداخته خواهد شد. 

 آشنائی با عملکرد هر لايه و شناخت تکنولوژی  های موجود ، زمينه شناخت اصولی ، منطقی و سيستماتيک برنامه های مبتنی بر وب را بوجود خواهد آورد. دامنه استفاده  از برخی  تکنولوژی ها صرفا" در حد و اندازه يک لايه بوده و برخی ديگر از تکنولوژی ها دارای عماکردی فرا لايه ای  بوده و ممکن است در چندين لايه استفاده گردند.

 << بخش بعدی