تهيه شده در شرکت سخا روش - 1381
E-Mail : Info@Srco.ir

                                       

  
    شروع   

  مقدمه  
  از کجا می بايست شروع کرد؟  

  مفاهيم برنامه نويسی  

  پياده سازی نرم افزار  
  نيازها و انتظارات  
  چالش های موجود 
  انواع معماری توليد نرم افزار  
  نمونه برنامه های سرويس دهنده / سرويس گيرند ه
  چالش های برنامه های توزيع شده  
  مدل پياده سازی نرم افزار بر اساس نوع خدمات  
  انواع مدل های فيزيکی پياده سازی C/S
  جمع بندی  

 مقدمه ای بر وب  

   اينترنت و وب  
  مفاهيم و تعاريف اوليه  
  جايگاه HTML  
  انواع صفحات وب  
  وضعيت فعلی وب و صفحات وب  

 تعاريف برنامه نويسی تحت وب  

  تعاريف  
  ارائه يک مدل همگراء و جامع  


 لايه رابط کاربر

  مفاهيم اوليه  
  جايگاه مرورگرها  
  روند تکامل و شکل گيری مرورگرها  
  معرفی تکنولوژی های مرتبط در لايه  
     Plug -In 
    Cookie   
    API  
    JavaScript 
    VBScript  
   JAVA  
   DOM  
   CSS  
   DHTML  
   XML  
   XSL  
   DTD  
   Schema  
   XML-DOM  
   Xpath 
  

   جمع بندی  

 لايه ارتباطی  

  مفاهيم  
  پروتکل TCP/IP
  پروتکل HTTP
 پروتکل S-HTTP
 
جمع بندی

 لايه ميانی  

  مفاهيم  
  معرفی تکنولوژی های مرتبط در لايه  
     CGI  
     SSI  
     PHP  
     ASP  
     JSP  
     ColdFusion  
      جمع بندی      

 لايه داده  

  مفاهيم اوليه  
  چاش های دستيابی به داده در وب  
  دستيابی همگن به داده ها  
  معرفی تکنولوژی های مرتبط  
  جمع بندی  

 جمع بندی و راهکارها  

  معرفی دات نت  
  معرفی J2EE
 
روند توسعه نرم افزار های وب در آينده

 منابع  

  معرفی منابع  

  شروع  
   از کجا می بايست شروع کرد؟
 

 

  برای شروع دوره فوق تعيين مختصات نقطه شروع ، حقيقتا" کار مشکلی بنظر می آيد . مشکل از بعد گستردگی بسيار زياد مطالب مرتبط با موضوع دوره . شرط اوليه حرکت ، تعيين نقطه شروع است و می بايست قبل از حرکت جايگاه فعلی خود را بدرستی مشخص  و با تعيين دقيق  اهداف بتوان  در سريعترين زمان  و صرف کمترين هزينه ها  خصوصا" منبع گرانقدر زمان ، به خواسته های خود نائل گرديم. امروزه فرصت کسب تجارب بصورت موازی وجود نداشته و می بايست با برنامه ريزی بعمل آمده با دقت و سرعت بسمت اهداف خود حرکت نمود. در اين راستا لازم است، بمحض کسب تجارب موفقيت آميز آنان را مستند و در اختيار ديگران قرار داد. چراکه می خواهيم نسل بعد از نقطه ای شروع نمايد که ما رسالت خود را تا بدان نقطه رسانده ايم نه اينکه از نقطه ای شروع نمايند که ما نيز از همان نقطه شروع کرده بوديم . بر همين اساس و با توجه به تفکرات فوق دوره اصول برنامه نويسی تحت وب، تدوين و طراحی گرديده  است.

بمنظور آشنائی با اصول و مفاهيم برنامه نويسی تحت وب لازم است که بر روی دو موضوع بصورت اصولی متمرکز گردد. اولين موضوع شناخت مفاهيم اوليه برنامه نويسی بهمراه بررسی چالش های موجود است . با بررسی موضوع فوق و دنبال نمودن وضعيت طراحی و پياده سازی نرم افزار از گذشته  تاکنون ، بدنبال يافتن پاسخی مناسب برای شناخت  معماری بکارگرفته شده بمنظور طراحی و پياده سازی برنامه های تحت وب هستيم . پس از يافتن پاسخ مناسب، به تشريح آناتومی بستر فوق پرداخته  و ضمن بررسی مدل های تئوری به مدل های منطقی و در نهايت به مدل های فيزيکی موجود اشاره خواهد شد.

دومين موضوع که می بايست بر روی آن متمرکز و شناخت لازم بوجود آيد مقوله وب بعنوان يکی از مهمترين سرويس های موجود بر روی اينترنت است . در اين بخش ضمن بررسی مفاهيم اوليه ، به تبين جايگاه صفحات وب خواهيم پرداخت . در اين راستا لازم است که با دقت رفتار صفحات وب را از بعد تهيه و ارائه اطلاعات دنبال و به مفهوم صفحات وب ايستا و پويا دست يابيم . پس از طی کردن مسير فوق می توان تعاريف متفاوتی از برنامه نويسی تحت وب را ارائه و يک مدل جامع و همگن از بعد طراحی و پياده سازی نرم افزارهای تحت وب را ارائه نمود. پس از ارائه مدل فوق که يک مدل مفهومی چهار لايه خواهد بود ، بر روی هر لايه متمرکز و ضمن تبين چايگاه آن به بررسی تکنولوژی های مربوط در هر لايه و محدوده استفاده از تکنولوژی های فوق خواهيم پرداخت. در اين دوره سعی خواهد شد که بمنظور شناخت عملی از جايگاه و موقعيت  هر يک از تکنولوژی های مربوط ، مثال هائی نيز آورده شده تا ضمن بحث بر روی آنان به درک و شناخت عملی نسبت به هر يک از موارد گفته شده نائل گرديم.

 << بخش بعدی