تهيه شده در شرکت سخا روش - 1381
E-Mail : Info@Srco.ir

                                       

  
    شروع   

  مقدمه  
  از کجا می بايست شروع کرد؟  

  مفاهيم برنامه نويسی  

  پياده سازی نرم افزار  
  نيازها و انتظارات  
  چالش های موجود 
  انواع معماری توليد نرم افزار  
  نمونه برنامه های سرويس دهنده / سرويس گيرند ه
  چالش های برنامه های توزيع شده  
  مدل پياده سازی نرم افزار بر اساس نوع خدمات  
  انواع مدل های فيزيکی پياده سازی C/S
  جمع بندی  

 مقدمه ای بر وب  

   اينترنت و وب  
  مفاهيم و تعاريف اوليه  
  جايگاه HTML  
  انواع صفحات وب  
  وضعيت فعلی وب و صفحات وب  

 تعاريف برنامه نويسی تحت وب  

  تعاريف  
  ارائه يک مدل همگراء و جامع  


 لايه رابط کاربر

  مفاهيم اوليه  
  جايگاه مرورگرها  
  روند تکامل و شکل گيری مرورگرها  
  معرفی تکنولوژی های مرتبط در لايه  
     Plug -In 
    Cookie   
    API  
    JavaScript 
    VBScript  
   JAVA  
   DOM  
   CSS  
   DHTML  
   XML  
   XSL  
   DTD  
   Schema  
   XML-DOM  
   Xpath 
  

   جمع بندی  

 لايه ارتباطی  

  مفاهيم  
  پروتکل TCP/IP
  پروتکل HTTP
 پروتکل S-HTTP
 
جمع بندی

 لايه ميانی  

  مفاهيم  
  معرفی تکنولوژی های مرتبط در لايه  
     CGI  
     SSI  
     PHP  
     ASP  
     JSP  
     ColdFusion  
     جمع بندی      

 لايه داده  

  مفاهيم اوليه  
  چاش های دستيابی به داده در وب  
  دستيابی همگن به داده ها  
  معرفی تکنولوژی های مرتبط  
  جمع بندی  

 جمع بندی و راهکارها  

  معرفی دات نت  
  معرفی J2EE
 
روند توسعه نرم افزار های وب در آينده

 منابع  

  معرفی منابع  

  مفاهيم برنامه نويسی   
 انواع مدل پياده سازی نرم افزار بر اساس نوع خدمات  

 

 

برای ارائه يک مدل مناسب بمنظور پياده سازی نرم افزار می توان محوريت را سرويس های ارائه شده توسط هر لايه در نظر گرفته و  به عملكرد هر Tire در نرم افزارها از بعد سرويس دهي متمركز شده و هر Tire  را بعنوان مجموعه ای از سرويس ها در نظر گرفته كه مسئول ارائه سرويس به عناصر موجود در Tire خود و يا ساير Tire  های مرتبط باشد.با اين نگرش می توان گفت تمامی نرم افزارها ، خدمات و سرويس های خود را در سه بخش ارائه مي نمايند:

      User  Sevices

   Business Services 

     Data Services

 مشاهده تصوير با ابعاد بزرگتر

در مدل Three Tire ، مسئوليت ارائه هر يك از سرويس های فوق به يك Tire واگذار مي گردد.عناصر موجود و مسئول ارائه سرويس و خدمات در هر Tire ، قادر به ارتباط و درخواست سرويس از عناصر موجود در Tire خود و ساير Tire هاي موجود در بالا و يا پايين خود خواهند بود. نكته بسيار مهم در رابطه با وضعيت فوق  اين است كه يك درخواست جهت اخذ سرويس نمي تواند يك Tire را حذف و خود مستقيما؛ با Tire ثانويه ( بعدی) مرتبط و  اصطلاحا؛ يك Tire را دور بزند! مثلا" عناصر موجود در لايه User Services نمي توانند مستقيما؛ درخواست خود را براي لايه Data Services ارسال دارند ، البته لايه فوق نيز چنين امكاني را نخواهد داشت . هر يك از سه بخش فوق مسئوليت های خاص را برعهده گرفته و در زمانيكه يك بخش به خدمات يك بخش ديگر نياز داشته باشد ، ‌درخواست خود را برای اخذ سرويس در اختيار بخش مورد نظر  قرارداده و بخش فوق سرويس درخواستي را در قالب اجرای يك يا چندين عنصر انجام و ماحصل را در اختيار بخش مربوطه قرار خواهد داد.مدل فوق كه بر اساس همگرائي نوع سرويس ها و خدمات در يك نرم افزار ارائه شده است ، صرفا" يك مدل منطقيی است و نشاندهنده يك مدل فيزيكی نيست .

User services .  عناصر موجود  در اين لايه ، مسئوليت ارائه اينترفيس تصويری ( ويژوال ) را برعهده خواهند داشت. عناصر موجود در لايه فوق مسئوليت ارتباط با ساير عناصر موجود در لايه خود و لايه Business را برعهده خواهند گرفت .

Business Services . عناصر موجود در لايه User ، قادر به ايجاد ارتباط مستقيم با عناصر لايه داده نخواهند بود .لايه Business مسئوليت عمليات فوق را بر عهده خواهد گرفت . عناصر موجود در اين لايه مسئول ارائه تمامی سياست های راهبردی نرم افزار خواهند بود .( مثلا" بررسی اعتبار يک کارت اعتباری ) . سياست های راهبردی در هر نرم افزار از جمله مواردی می باشند که بالاترين ميزان تغييرات را در مدت زمان حيات يک نرم افزار خواهند داشت . بديهی است با تغيير يک سياست، می بايست تغييرات لازم در نرم افزار اعمال گردد. مثلا" فرض نمائيد در برنامه پرداخت ماليات ميزان جريمه ديرکرد متناسب با سياست های موجود در سازمان مربوطه تغيير نمايد، در چنين مواردی اعمال خواسته جديد، می بايست از طريق تغيير عناصر سرويس دهنده در لايه فوق انجام گيرد.

Data services . عناصر موجود در اين لايه مسئوليت ذخيره و بازيابی داده ها در منابع داده ئی را برعهده خواهند داشت .در لايه فوق بهيچوجه از عناصر Bussiness استفاده نشده و اين عناصر کاملا" از يکديگر متمايز شده اند. يکی از ويژگی های لايه فوق استقلال در دستيابی به داده ها صرفنظر از نوع منابع داده ئی و پلات فورم است .

مدل فوق ( تقسيم بندی بر اساس نوع خدمات ) صرفا" يک مدل منطقی بوده و تصوير فيزيکی از آنچه مورد نظر است را ترسيم نخواهد کرد . در اين راستا ما بدنبال يک تصوير فيزيکی بوده که با اتکاء به آن بتوان عمليات مربوط به طراحی و پياده سازی نرم افزار را آغاز و به سرانجام مطلوب رساند.

 مشاهده تصوير با ابعاد بزرگتر

 << بخش بعدی