تهيه شده در شرکت سخا روش - 1381
E-Mail : Info@Srco.ir

                                       

  
    شروع   

  مقدمه  
  از کجا می بايست شروع کرد؟  

  مفاهيم برنامه نويسی  

  پياده سازی نرم افزار  
  نيازها و انتظارات  
  چالش های موجود 
  انواع معماری توليد نرم افزار  
  نمونه برنامه های سرويس دهنده / سرويس گيرند ه
  چالش های برنامه های توزيع شده  
  مدل پياده سازی نرم افزار بر اساس نوع خدمات  
  انواع مدل های فيزيکی پياده سازی C/S
  جمع بندی  

 مقدمه ای بر وب  

   اينترنت و وب  
  مفاهيم و تعاريف اوليه  
  جايگاه HTML  
  انواع صفحات وب  
  وضعيت فعلی وب و صفحات وب  

 تعاريف برنامه نويسی تحت وب  

  تعاريف  
  ارائه يک مدل همگراء و جامع  


 لايه رابط کاربر

  مفاهيم اوليه  
  جايگاه مرورگرها  
  روند تکامل و شکل گيری مرورگرها  
  معرفی تکنولوژی های مرتبط در لايه  
     Plug -In 
    Cookie   
    API  
    JavaScript 
    VBScript  
   JAVA  
   DOM  
   CSS  
   DHTML  
   XML  
   XSL  
   DTD  
   Schema  
   XML-DOM  
   Xpath 
  

   جمع بندی  

 لايه ارتباطی  

  مفاهيم  
  پروتکل TCP/IP
  پروتکل HTTP
 پروتکل S-HTTP
 
جمع بندی

 لايه ميانی  

  مفاهيم  
  معرفی تکنولوژی های مرتبط در لايه  
     CGI  
     SSI  
     PHP  
     ASP  
     JSP  
     ColdFusion  
      جمع بندی      

 لايه داده  

  مفاهيم اوليه  
  چاش های دستيابی به داده در وب  
  دستيابی همگن به داده ها  
  معرفی تکنولوژی های مرتبط  
  جمع بندی  

 جمع بندی و راهکارها  

  معرفی دات نت  
  معرفی J2EE
 
روند توسعه نرم افزار های وب در آينده

 منابع  

  معرفی منابع  

  مفاهيم برنامه نويسی   
  انواع مدل های فيزيکی پياده سازی شده در مدل سرويس گيرنده سرويس دهنده  

 

 

   دراين راستا چهار مدل فيزيكی برای پياده سازی نرم افزارهای Three Tire ارائه شده است :

  Single Server . در اين مدل ، محل استقرار تمامي عناصر بين سرويس گيرنده و سرويس دهنده شبكه تقسيم مي گردد.در مدل فوق تمامی عناصر مربوط به بانك های اطلاعاتی ( Data Services ) بر روی سرويس دهنده قرار مي گيرد . عناصر مربوط به User Service  در صورتيكه بگونه ای طراحی شده اند كه ممكن است مورد استفاده چندين نرم افزار ديگر  قرار گيرند، ‌مي بايست آنها را بر روی سرويس دهنده شبكه نصب نمود. عناصر مربوط به Business Services كه مسئوليت پياده سازی  سياست ها و قوانين را در يك نرم افزار برعهده دارند ،‌ عمدتا" بر روی سرويس دهنده شبكه نصب مي گردنند، مگر اينكه در رابطه با يك نرم افزار، اعمال يك سياست بخصوص را مي بايست در سطح لايه User Services پياده سازی  نمود ( بررسی صحت داده های ورودی ، انجام برخی محاسبات خودكار با توجه به رفتار داده ها و )  در اين حالت عنصر مجری سياست فوق می بايست در لايه User Services و بصورت محلی و مختص به آن نصب و فعال گردد.    

 مشاهده تصوير با ابعاد بزرگتر

 

 Bussines Server(Application) . در مدل فوق،  يك سرويس دهنده اضافی با نام Application Server ، استفاده مي گردد. سرويس دهنده فوق مسئوليت استقرار تمامی عناصری را كه می بايست به اشتراك گذاشته شوند ، بر عهده خواهد گرفت . در اين راستا در صورتيكه برخی از عناصر مربوط به لايه User Service بوده  ولي بصورت مشترك مورد استفاده چندين نرم افزار قرار می گيرند نيز از اين قاعده مستثنی نبوده و بهترين محل برای استقرار آنان ، سرويس دهنده Application  است . در مدل فوق تمامی عناصر مربوط به Data service بر روی سرويس دهنده Data قرار خواهند گرفت.ارتباط تمامي سرويس گيرندگان در ابتدا با Application Server آغاز خواهد گشت . سرويس گيرندگان خواسته خود را به لايه Application ارسال و لايه فوق مسئوليت ارتباط با لايه Data را بر عهده خواهد گرفت .

 مشاهده تصوير با ابعاد بزرگتر

 

  Transcation Server ، تراکنش ، واحد انجام يك فعاليت بوده كه خود می تواند شامل چندين عمليات ديگر باشد . سلسله عمليات فوق می بايست تماما" با موفقيت اجراء گردند. در مدل فوق، سرويس دهنده Transactionمسئوليت مديريت و ذخيره سازی عناصر لازم برای يك فعاليت Transaction را برعهده خواهد گرفت . در اين مدل مي توان از چندين سرويس دهنده ديگر بمنظور استقرار عناصر مربوطه استفاده كرد. استقرار عناصر  بر روی سرويس دهند گان ميبايست پويا  و در صورت افزايش ترافيك ، امكان جابجائی آنها بر روی ساير سرويس دهندگان وجود داشته باشد.سرويس دهنده Transaction مسئوليت های : نگهداری عناصر ActiveX ، ارسال درخواست يك برنامه به يكي از سرويس دهنده ها ،‌اتمام اجرای يك برنامه ، بررسی صحت عملكرد  يك عنصر  را بر عهده خواهد گرفت .

 مشاهده تصوير با ابعاد بزرگتر

 

    Web Server ، در مدل ، فوق يك سرويس دهنده در شبكه اضافه و مسئوليت سرويس های وب را بر عهده خواهد گرفت .سرويس گيرندگان مجهز به نرم افزارهای ارتباطي نظير مرورگرها بوده تا بدين طريق قادر به درخواست صفحات ايستا و پويا از سرويس دهنده وب باشند . برنامه های مبتنی بر وب تمامی تاكيد خود را بر استاندارد نمودن نرم افزارهای مرورگر معطوف مي دارند. چراكه با استاندارد شدن اين نوع از نرم افزارها، تمامي سرويس گيرندگان با يك ابزار واحد استاندارد شده از سرويس دهندگان وب خواسته های خود را مطرح خواهند نمود ، ‌بديهی است در چنين حالتی پاسخگوئی به اين درخواست ها از طرف سرويس دهندگان وب بمراتب ساده تر و با اطمينان خاطر بيشتری صورت مي پذيرد. در سه مدل گفته شده قبلی ، بر اين نكته تاكيد وجود داشت كه می بايست تمامی سياست های راهبردی نرم افزار متمركز شده تا بدين طريق اعمال تغييرات بسادگي صورت پذيرد. در مدل فوق چون سرويس دهنده وب اين پتانسيل را دارا است كه بصورت اتوماتيك عناصری را بر روی كامپيوتر سرويس گيرنده مستقر نمايد ، ضرورت تمركز سياست های راهبردی نرم افزار بر روی سرويس دهنده چندان مهم بنظر نمی آيد. در اين مدل بيشتر سرعت اجرای اين عناصر مورد توجه است . در چنين حالتی اگر يك برنامه مبتنی بر وب  بر روی بستر اينترنت اجرا، مي گردد ، مي توان برخی از عناصر را برای سرويس گيرنده ارسال تا  بصورت محلی بر روي كامپيوتر وی اجراء شوند.در چنين حالتی سعي می شود كه زمان ارتباط و درخواست از سرويس دهنده به حداقل زمان ممكن كاهش پيدا كند چراكه پهنای باند و ارتباط با سرويس گيرندگان را نمي توان همواره بدون نگرانی تضمين نمود. در صورتيكه برنامه مبتنی بر وب بر روي بستر اينترانت اجراء می گردد ، مي توان بر اساس توان كامپيوترهای سرويس گيرنده و سرويس دهنده و پهنای باند موجود ، برخی از عناصر را بر روی سرويس دهنده و برخی ديگر از عناصر را بر روی سرويس گيرنده اجراء کرد.

 مشاهده تصوير با ابعاد بزرگتر

 

     بهرحال مدل فوق يك ايده جديد برای طراحی و پياده سازی برنامه  ها را مطرح كرده است .سرويس دهنده وب بسادگی و بصورت اتوماتيك قادر به نصب اجزای مورد نياز يك سرويس گيرنده خواهد بود، بدين ترتيب از يكطرف ضرورت استقرار تمامی عناصر بر روی سرويس گيرنده از بين رفته و از طرف ديگر به  سرويس گيرندگان استقلال لازم داده شده و در صورت ضرورت می توان آنها را نيز در اجرای برخی از عناصر سهيم كرد .

 << بخش بعدی