تهيه شده در شرکت سخا روش - 1381  
E-Mail : Info@Srco.ir

                                       

  
    شروع   

  مقدمه  
  از کجا می بايست شروع کرد؟  

  مفاهيم برنامه نويسی  

  پياده سازی نرم افزار  
  نيازها و انتظارات  
  چالش های موجود 
  انواع معماری توليد نرم افزار  
  نمونه برنامه های سرويس دهنده / سرويس گيرند ه
  چالش های برنامه های توزيع شده  
  مدل پياده سازی نرم افزار بر اساس نوع خدمات  
  انواع مدل های فيزيکی پياده سازی C/S
  جمع بندی  

 مقدمه ای بر وب  

   اينترنت و وب  
  مفاهيم و تعاريف اوليه  
  جايگاه HTML  
  انواع صفحات وب  
  وضعيت فعلی وب و صفحات وب  

 تعاريف برنامه نويسی تحت وب  

  تعاريف  
  ارائه يک مدل همگراء و جامع  


 لايه رابط کاربر

  مفاهيم اوليه  
  جايگاه مرورگرها  
  روند تکامل و شکل گيری مرورگرها  
  معرفی تکنولوژی های مرتبط در لايه  
     Plug -In 
    Cookie   
    API  
    JavaScript 
    VBScript  
   JAVA  
   DOM  
   CSS  
   DHTML  
   XML  
   XSL  
   DTD  
   Schema  
   XML-DOM  
   Xpath 
  

   جمع بندی  

 لايه ارتباطی  

  مفاهيم  
  پروتکل TCP/IP
  پروتکل HTTP
 پروتکل S-HTTP
 
جمع بندی

 لايه ميانی  

  مفاهيم  
  معرفی تکنولوژی های مرتبط در لايه  
     CGI  
     SSI  
     PHP  
     ASP  
     JSP  
     ColdFusion  
     جمع بندی      

 لايه داده  

  مفاهيم اوليه  
  چاش های دستيابی به داده در وب  
  دستيابی همگن به داده ها  
  معرفی تکنولوژی های مرتبط  
  جمع بندی  

 جمع بندی و راهکارها  

  معرفی دات نت  
  معرفی J2EE
 
روند توسعه نرم افزار های وب در آينده

 منابع  

  معرفی منابع  

  مفاهيم برنامه نويسی   
   نيازها و انتظارات  

 

 

   بمنظورطراحی و پياده سازی نرم افزار به مجموعه ای از ملزومات نياز خواهد بود.

 ۱- روشی بمنظور ايجاد ارتباط با کاربر. نرم افزار محصولی است که توسط انسان طراحی و توسط گروهی ديگر مورد استفاده قرار خواهد گرفت. بديهی است که شرط اول در بکارگيری يک نرم افزار، ايجاد ارتباط با آن  است . ماداميکه کاربران قادر به ايجاد يک ارتباط مناسب  با يک نرم افزار نباشند، زمينه استفاده از پتانسيل های موحود  فراهم نخواهد گرديد. بد ين منظور تمامی توليدکنندگان و عرضه کنندگان نرم افزار اهتمام جدی خود را در زمينه طراحی و پياده سازی اين بخش از نرم افزارها که " رابط کاربر " ناميده می شود ، بعمل می آورند. بخش " رابط کاربر" هر نرم افزار يکی از مهمترين عوامل در موفقيت يک محصول نرم افزاری از ديدگاه کاربران است . کاربران با استفاده از بخش فوق قادر به ايجاد ارتباط و انتقال خواسته خود بوده تا از اين طريق زمينه تحقق خواسته مورد نظر در کوتاهترين و سريعترين زمان ممکن ، فراهم گردد. در اين زمينه اگر از کاربری خواسته شود که واژه " کيقيت " در رابطه با يک نرم افزار را تعريف نمايد ، ميدان و محدوده پاسخگوئی به سوال فوق عموما" به امکانات موجود در  بخش " رابط کاربر" اشاره خواهد داشت  . در صورتيکه کاربر مورد نظر توانسته باشد از طريق بخش " رابط کاربر"،  يک ارتباط صحيح و مناسب را بمنظور تامين خواسته های خود برقرار کرده  باشد ، قطعا" در مواجهه با سوال فوق ، پاسخی  مثبت  را ارائه خواهد داد.

 ۲ - روشی بمنظور تامين اهداف . در بطن واژه نرم افزار همواره يک هد فمندی خاص دنبال می گردد .  بر همين اساس است که نرم افزار را می توان بعنوان يک موجوديت  نمو( رشد ) کننده نيز در نظر گرفت . برای دستيابی به اهداف مورد نظر می بايست پس از شناسائی و تبين اهداف، اقدام به ارائه راهکارهای لازم بمنظور نيل به آنها  نمود. هر نرم افزار برای تامين اهداف خود از مجموعه ای سياست ها و قوانين استفاده می نمايد. بمنظور تحقق اهداف و بالفعل نمودن سياست ها ی مورد نظر در يک نرم افزار ، کدهای لازم نوشته خواهند شد. کدهای فوق مجری سياست ها و رويکردهای يک نرم افزار بمنظور نيل به اهداف خواهند بود.

 ۳ - روشی بمنظور مديريت داده ها .  داده ها در يک برنامه کامپيوتری دارای جايگاه خاصی می باشند. بمنظور توليد فرآورده های اطلاعاتی می بايست در مرحله اول داده های خام به يک نرم افزار تغذيه و در مرحله بعد و پس از پردازش های لازم فرآورده های مورد نظر توليد گردند.  بمنظور مديريت داده ها در يک برنامه در ابتدا می بايست با ايجاد ساختارهای لازم اطلاعات مورد نظر  ذخيره و در ادامه و با توجه به فرضيات موجود  از داده های ذخيره شده ، استفاده عملياتی بعمل خواهد آمد. چرخه استفاده ، توليد و ذخيره سازی اطلاعات مستلزم اعمال يک مديريت قابل قبول در رابطه با داده ها خواهد بود. زمانيکه داده ها از حالت ساده خارج و به اشکال پيچيده تری جلوه می نمايند ، بانک های اطلاعاتی مطرح تا از اين طريق پاسخی شايسته به اين نوع از نيازها باشند.  بانک های اطلاعاتی با ارائه ساختارهای لازم ( جداول ) و ايجاد ارتباط بين داده های مورد نظر، زمينه مديريت داده ها را بخوبی فراهم می آورند.

 مشاهده تصوير با ابعاد بزرگتر

 << بخش بعدی