تهيه شده در شرکت سخا روش - 1381
E-Mail : Info@Srco.ir

                                       

  
    شروع   

  مقدمه  
  از کجا می بايست شروع کرد؟  

  مفاهيم برنامه نويسی  

  پياده سازی نرم افزار  
  نيازها و انتظارات  
  چالش های موجود 
  انواع معماری توليد نرم افزار  
  نمونه برنامه های سرويس دهنده / سرويس گيرند ه
  چالش های برنامه های توزيع شده  
  مدل پياده سازی نرم افزار بر اساس نوع خدمات  
  انواع مدل های فيزيکی پياده سازی C/S
  جمع بندی  

 مقدمه ای بر وب  

   اينترنت و وب  
  مفاهيم و تعاريف اوليه  
  جايگاه HTML  
  انواع صفحات وب  
  وضعيت فعلی وب و صفحات وب  

 تعاريف برنامه نويسی تحت وب  

  تعاريف  
  ارائه يک مدل همگراء و جامع  


 لايه رابط کاربر

  مفاهيم اوليه  
  جايگاه مرورگرها  
  روند تکامل و شکل گيری مرورگرها  
  معرفی تکنولوژی های مرتبط در لايه  
     Plug -In 
    Cookie   
    API  
    JavaScript 
    VBScript  
   JAVA  
   DOM  
   CSS  
   DHTML  
   XML  
   XSL  
   DTD  
   Schema  
   XML-DOM  
   Xpath 
  

   جمع بندی  

 لايه ارتباطی  

  مفاهيم  
  پروتکل TCP/IP
  پروتکل HTTP
 پروتکل S-HTTP
 
جمع بندی

 لايه ميانی  

  مفاهيم  
  معرفی تکنولوژی های مرتبط در لايه  
     CGI  
     SSI  
     PHP  
     ASP  
     JSP  
     ColdFusion  
      جمع بندی      

 لايه داده  

  مفاهيم اوليه  
  چاش های دستيابی به داده در وب  
  دستيابی همگن به داده ها  
  معرفی تکنولوژی های مرتبط  
  جمع بندی  

 جمع بندی و راهکارها  

  معرفی دات نت  
  معرفی J2EE
 
روند توسعه نرم افزار های وب در آينده

 منابع  

  معرفی منابع  

  مفاهيم برنامه نويسی   
   پياده سازی نرم افزار 

 Program = Code  + Data

 

  نرم افزار، يک برنامه کامپيوتری شامل مجموعه ای از دستورالعمل ها بوده که با هد فمندی خاصی در کنار يکديگر قرار گرفته تا از اين طريق نماينگر خواسته های مورد نظر باشند. نرم افزار مجری خواسته های مورد نظر در سرزمين سخت افزار بوده و با در اختيار گرفتن مجموعه ای از منابع سخت افزاری سعی در تحقق اهداف از قبل تعريف شده دارد.
 بخش های تشکيل دهنده يک برنامه  :  يک برنامه کامپيوتری از دو بخش داده و منطق تشکيل می گردد. منطق تعريف شده در يک برنامه با بکارگيری داده ها و يا توليد داده ها، اهداف از قبل تعريف شده را دنبال خواهد کرد. بمنظور پياده سازی منطق يک برنامه از مجموعه ای کدها که توسط يک زبان برنامه نويسی نوشته می گردند، استفاده خواهد شد. کدها ( دستورالعمل ها ) با يک نظم و انظباط خاص ( با توجه به  منطق تعريف شده و موجود ) اجراء خواهند شد.برای نوشتن  دستورالعمل ها از زبانهای برنامه نويسی استفاده می گردد. پس از نگارش دستورالعمل ها (بکمک زبان برنامه نويسی استفاده شده ) و ترجمه دستورالعمل ها به زبان ماشين ، امکان اجراء و بهره مندی از منابع سخت افزاری ، فراهم خواهد شد( با توجه به امکانات فراهم شده توسط سطستم عامل). برای ترجمه دستورالعمل ها از دو رويکرد ترجمه و تفسير استفاده می گردد.  مترجم ها خود نرم افزارهائی می باشند که برنامه ديگری را بعنوان ورودی در اختيار گرفته و ضمن انجام عمليات و پردازش های لازم ، کدی را توليد خواهند کرد که قابل اجراء بر روی سخت افزار استفاده شده  است . عملکرد مترجم ها و مفسرها با توجه به موضوع گفته شده و از اين زاويه يکسان بوده و تنها تفاوت  موجود در ماهيت و نوع انجام عمليات ترجمه است. يکی از مهمترين تفاوت های موجود بين مترجم ها و مفسرها سرعت است . مسلما" سرعت اجرای برنامه های ترجمه شده توسط مترجم ها بمراتب بالاتر از مفسرها است . 
داده ها، در يک برنامه کامپيوتری دارای نقشی حياتی و بسيار مهم  می باشند. در اين  راستا برخی از برنامه های کامپيوتری ، داده هائی را از ورودی گرفته و ضمن انجام پردازش های لازم ، نتايج مورد نظر را بدست آمده و در صورت لزوم در دستگاههای خروجی منعکس ( ذخيره ) خواهند کرد.برخی ديگر از برنامه های کامپيوتری بدون اخذ اطلاعاتی خاص  از ورودی ، با توجه به منطق خود و طی نمودن پردازش های لازم اقدام به توليد و ارائه خروجی مورد نظر خواهند نمود. بهرحال حيات يک برنامه کامپيوتری در ارتباط مستقيم با داده ها خواهد بود. داده ها می توانند بصورت ساده و يا پيچيده مورد توجه قرار گيرند. در بطن داده های پيچيده نوعی ارتباط و همگرائی  وجود دارد . بمنظور تامين و ذخيره سازی داده ها ( مرجع ورود و خروج  داده ها ) از منابع داده ئی استفاده می گردد. منابع داده ئی در مرحله اول ساختارهای لازم بمنظور ذخيره سازی داده ها را  فراهم نموده و در ادامه با توجه به زير ساخت ايجاد شده ، امکان مديريت داده ها نيز فراهم خواهد شد.

 << بخش بعدی