تهيه شده در شرکت سخا روش -  1381
E-Mail : Info@Srco.ir

                                       

  
    شروع   

  مقدمه  
  از کجا می بايست شروع کرد؟  

  مفاهيم برنامه نويسی  

  پياده سازی نرم افزار  
  نيازها و انتظارات  
  چالش های موجود 
  انواع معماری توليد نرم افزار  
  نمونه برنامه های سرويس دهنده / سرويس گيرند ه
  چالش های برنامه های توزيع شده  
  مدل پياده سازی نرم افزار بر اساس نوع خدمات  
  انواع مدل های فيزيکی پياده سازی C/S
  جمع بندی  

 مقدمه ای بر وب  

   اينترنت و وب  
  مفاهيم و تعاريف اوليه  
  جايگاه HTML  
  انواع صفحات وب  
  وضعيت فعلی وب و صفحات وب  

 تعاريف برنامه نويسی تحت وب  

  تعاريف  
  ارائه يک مدل همگراء و جامع  


 لايه رابط کاربر

  مفاهيم اوليه  
  جايگاه مرورگرها  
  روند تکامل و شکل گيری مرورگرها  
  معرفی تکنولوژی های مرتبط در لايه  
     Plug -In 
    Cookie   
    API  
    JavaScript 
    VBScript  
   JAVA  
   DOM  
   CSS  
   DHTML  
   XML  
   XSL  
   DTD  
   Schema  
   XML-DOM  
   Xpath 
  

   جمع بندی  

 لايه ارتباطی  

  مفاهيم  
  پروتکل TCP/IP
  پروتکل HTTP
 پروتکل S-HTTP
 
جمع بندی

 لايه ميانی  

  مفاهيم  
  معرفی تکنولوژی های مرتبط در لايه  
     CGI  
     SSI  
     PHP  
     ASP  
     JSP  
     ColdFusion  
     جمع بندی      

 لايه داده  

  مفاهيم اوليه  
  چاش های دستيابی به داده در وب  
  دستيابی همگن به داده ها  
  معرفی تکنولوژی های مرتبط  
  جمع بندی  

 جمع بندی و راهکارها  

  معرفی دات نت  
  معرفی J2EE
 
روند توسعه نرم افزار های وب در آينده

 منابع  

  معرفی منابع  

  مقدمه ای بر وب  
  جايگاه Html
 

 

  همانطور که اشاره گرديد برای ايجاد مجموعه دستورالعمل های نمايش در صفحات وب از شبه زبان Html استفاده می گردد.شبه زبان فوق ، را نمی توان بعنوان يک زبان برنامه نويسی در نظر گرفت  چراکه عملا" دستورالعمل های پردازش را شامل نشده و صرفا" در حد توصيف نحوه  نمايش محتويات است . Html دارای مجموعه ای از کدهای توصيفی برای نمايش اطلاعات در مرورگرها است. اين  زبان  دارای مجموعه ای از تگ ها است که هر يک دارای معانی و عملکرد از قبل مشخص شده هستند. مثلا" تگ :<B> برای پررنگ نمودن متن مورد نظر و يا تگ <Br> برای ايجاد يک خط خالی استفاده می شود. فايل هائی که بکمک Html ايجاد می گردنند می بايست دارای انشعاب "Html"  و يا "Htm" باشند. در حقيقت تگ های Html سياست های مربوط به نحوه نمايش اطلاعات در مرورگرهای وب را مشخص و مرورگرهای وب پس از تفسير تگ های استفاده شده واکنش های از قبل تعريف شده را از خود نشان خواهند داد. بنابراين می توان Html را بعنوان زبانی برای تبين نحوه نمايش اطلاعات تعريف کرد.

مثال :  يک نمونه فايل HTML

<html>
  <head>
       <title>عنوان صفحه </title>
   </head>
<body>
     < ...... >
</body>
</html>

html دارای نسخه های متعددی از بدو پيدايش تاکنون بوده است . در زمان ايجاد يک صفحه وب می بايست، نوع نسخه استفاده شده Html را مشخص نمود. اين عمليات توسط DOCTYPE انجام می گيرد. هر يک از نسخه های فوق دارای مجموعه تگ های مربوط به خود خواهند بود. در ادامه به انواع اين نسخه ها و نحوه تعريف کردن و مشخص نمودن نوع نسخه در صفحات وب اشاره می گردد.

 HTML 2.0 نسخه فوق بعنوان استاندارد اوليه (RFC 1866) معرفی گرديد.

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML Strict//EN">
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML//EN">

Html 3.2 استاندارد معرفی شده توسط کنسرسيوم وب است .

 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 Final//EN">

Html 4.0 استاندارد معرفی شده توسط کنسرسيوم وب که دارای سه گرايش متفاوت است :

    - HTML 4.0 Strict .  اين نسخه امکان استفاده از فريم و اغلب ويژگی هائی نظير " تراز بندی " را شامل نمی شود.

 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN"
    "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">

    - HTML 4.0 Transitional امکانات مربوط به نمايش نظير " ترازبندی " را دارا بوده ولی همچنان امکان استفاده از فريم ها   وجود نخواهد داشت .

 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"
    "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">

   - HTML 4.0 Frameset  .  امکان استفاده از فريم را دارا است .

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0  Frameset//EN"
    "http://www.w3.org/TR/REC-html40/frameset.dtd">

 

در اين بخش به بررسی برخی محدوديت های Html پرداخته تا از اين رهگذر جايگاه استفاده از آن بدرستی تبين گردد.

  • اطلاعات موجود در وب در حريم های اطلاعاتی با نام " صفحات وب " ذخيره می گردنند. اندازه ونوع محتويات اين نوع صفحات کاملا" متغير بوده و نمی بايست در اين راستا يک صفحه وب را با يک صفحه کتاب مقايسه کرد گرچه شباهت های اندکی نيز بين آنها وجود داشته باشد.

  • محتويات يک صفحه وب می تواند : متن   گرافيک صدا تصوير انيميشن و ... باشد. گستردگی و تنوع نوع اطلاعاتی که می توان در صفحات وب قرار داد يکی از مهمترين ويژگی های قابل توجه وب از ديدگاه ارائه دهندگان اطلاعات از يکطرف و استفاده کنندگان از اطلاعات از طرف ديگر می باشد.

  • صفحات وب از لحاظ فيزيکی فايل های هستند که توسط نرم افزارهای  مربوطه بوجود آمده و دارای انشعاب "htm" و يا "html"" می باشند. برای ايجاد اين نوع صفحات می توان از تمام نرم افزارهائی که بنوعی قادر به ايجاد و ذخيره سازی يک فايل هستند استفاده کرد.( Notepad نمونه ای از اين نوع نرم افزارها است ). امروزه نرم افزارهای کاملا" حرفه ای برای ايجاد و مديريت صفحات وب توسط شرکت های نرم افزاری ايجاد شده است . FrontPage,Hotmetal,... نمونه هائی در اين زمينه می باشند.

  • پس از ايجاد صفحات وب در صورت نياز و استفاده عموم ( داخلی  خارجی ) می بايست آنها را بر روی يک سايت ذخيره نمود. يک وب سايت مجموعه ای از صفحات وب را شامل می گردد.

  • ارائه دهندگان اطلاعات پس از آماده سازی صفحات وب و استقرار آنها بر روی يک وب سايت زمينه استفاده از اطلاعات فوق را برای استفاده کنندگان فراهم می نمايند. استفاده کنندگان با استفاده از نرم افزارهائی موسوم به " مرورگر" قادر به دستيابی به يک وب سايت و درخواست اطلاعات مورد نياز خود می باشند.

  • تمام صفحات وب دارای مجموعه دستورالعمل هائی هستند که نحوه نمايش اطلاعات مورد نظر را مشخص خواهد کرد. رايج ترين مجموعه دستورالعمل های نمايش در صفحات وب  تگ های Html می باشند.

 << بخش بعدی