تهيه شده در شرکت سخا روش - 1381
E-Mail : Info@Srco.ir

                                       

  
    شروع   

  مقدمه  
  از کجا می بايست شروع کرد؟  

  مفاهيم برنامه نويسی  

  پياده سازی نرم افزار  
  نيازها و انتظارات  
  چالش های موجود 
  انواع معماری توليد نرم افزار  
  نمونه برنامه های سرويس دهنده / سرويس گيرند ه
  چالش های برنامه های توزيع شده  
  مدل پياده سازی نرم افزار بر اساس نوع خدمات  
  انواع مدل های فيزيکی پياده سازی C/S
  جمع بندی  

 مقدمه ای بر وب  

   اينترنت و وب  
  مفاهيم و تعاريف اوليه  
  جايگاه HTML  
  انواع صفحات وب  
  وضعيت فعلی وب و صفحات وب  

 تعاريف برنامه نويسی تحت وب  

  تعاريف  
  ارائه يک مدل همگراء و جامع  


 لايه رابط کاربر

  مفاهيم اوليه  
  جايگاه مرورگرها  
  روند تکامل و شکل گيری مرورگرها  
  معرفی تکنولوژی های مرتبط در لايه  
     Plug -In 
    Cookie   
    API  
    JavaScript 
    VBScript  
   JAVA  
   DOM  
   CSS  
   DHTML  
   XML  
   XSL  
   DTD  
   Schema  
   XML-DOM  
   Xpath 
  

   جمع بندی  

 لايه ارتباطی  

  مفاهيم  
  پروتکل TCP/IP
  پروتکل HTTP
 پروتکل S-HTTP
 
جمع بندی

 لايه ميانی  

  مفاهيم  
  معرفی تکنولوژی های مرتبط در لايه  
     CGI  
     SSI  
     PHP  
     ASP  
     JSP  
     ColdFusion  
      جمع بندی      

 لايه داده  

  مفاهيم اوليه  
  چاش های دستيابی به داده در وب  
  دستيابی همگن به داده ها  
  معرفی تکنولوژی های مرتبط  
  جمع بندی  

 جمع بندی و راهکارها  

  معرفی دات نت  
  معرفی J2EE
 
روند توسعه نرم افزار های وب در آينده

 منابع  

  معرفی منابع  

  مفاهيم برنامه نويسی   
 نمونه برنامه های سرويس دهنده /سرويس گيرنده
 

 

  اينترنت بستری مناسب برای پياده سازی برنامه های توزيع شده است . وجود زير ساخت های لازم در اين زمينه شرايط مطلوبی را برای پياده سازی برنامه های توزيع شده ، فراهم آورده است .

 مشاهده تصوير با ابعاد بزرگتر

دستيابی به يک وب سايت و يا ارسال و دريافت پيام های الکترونيکی نمونه هائی از برنامه های توزيع شده بر روی بستر اينترنت می باشند.

 مشاهده تصوير با ابعاد بزرگتر

برنامه های پست الکترونيکی نمونه ای مناسب در اين زمينه می باشند.

 مشاهده تصوير با ابعاد بزرگتر

برنامه های Chat نمونه ديگری از برنامه های توزيع شده بر روی بستر اينترنت می باشند.

 مشاهده تصوير با ابعاد بزرگتر

 << بخش بعدی