تهيه شده در شرکت سخا روش - 1381
E-Mail : Info@Srco.ir

                                       

  
    شروع   

  مقدمه  
  از کجا می بايست شروع کرد؟  

  مفاهيم برنامه نويسی  

  پياده سازی نرم افزار  
  نيازها و انتظارات  
  چالش های موجود 
  انواع معماری توليد نرم افزار  
  نمونه برنامه های سرويس دهنده / سرويس گيرند ه
  چالش های برنامه های توزيع شده  
  مدل پياده سازی نرم افزار بر اساس نوع خدمات  
  انواع مدل های فيزيکی پياده سازی C/S
  جمع بندی  

 مقدمه ای بر وب  

   اينترنت و وب  
  مفاهيم و تعاريف اوليه  
  جايگاه HTML  
  انواع صفحات وب  
  وضعيت فعلی وب و صفحات وب  

 تعاريف برنامه نويسی تحت وب  

  تعاريف  
  ارائه يک مدل همگراء و جامع  


 لايه رابط کاربر

  مفاهيم اوليه  
  جايگاه مرورگرها  
  روند تکامل و شکل گيری مرورگرها  
  معرفی تکنولوژی های مرتبط در لايه  
     Plug -In 
    Cookie   
    API  
    JavaScript 
    VBScript  
   JAVA  
   DOM  
   CSS  
   DHTML  
   XML  
   XSL  
   DTD  
   Schema  
   XML-DOM  
   Xpath 
  

   جمع بندی  

 لايه ارتباطی  

  مفاهيم  
  پروتکل TCP/IP
  پروتکل HTTP
 پروتکل S-HTTP
 
جمع بندی

 لايه ميانی  

  مفاهيم  
  معرفی تکنولوژی های مرتبط در لايه  
     CGI  
     SSI  
     PHP  
     ASP  
     JSP  
     ColdFusion  
      جمع بندی      

 لايه داده  

  مفاهيم اوليه  
  چاش های دستيابی به داده در وب  
  دستيابی همگن به داده ها  
  معرفی تکنولوژی های مرتبط  
  جمع بندی  

 جمع بندی و راهکارها  

  معرفی دات نت  
  معرفی J2EE
 
روند توسعه نرم افزار های وب در آينده

 منابع  

  معرفی منابع  

  مفاهيم برنامه نويسی   
  چالش های موجود  

 

 

  يک نرم افزار از مجموعه ای  برنامه های جانبی و روتين ها تشکيل می گردد که بر اساس يک ساختار ماژولار با يکديگر مرتبط خواهند شد. نرم افزار نظير يک جدول  (Puzzel ) بوده که  که ازعناصر متفاوتی تشکيل و با در کنار هم قرار گرفتن آنها يک شکل صحيح که همانا هدف تعريف شده است ، نمايان خواهد شد. عناصرموجود در جدول(ساختار) فوق، بدرستی  تصوير مناسبی از نرم افزار را در اختيار علاقه مندان ( کاربران ) قرار خواهند داد. با توجه به ماهيت عمليات فوق و نقش عناصر تشکيل دهنده با مجموعه ای از رويکردها و چالش ها  برخورد خواهيم نمود.

 ۱ - محل نصب عناصر  ؟ آيا بمنظور مشاهده تصوير مناسبی از يک نرم افزار، می بايست تمامی عناصر ذيربط،  بصورت فيزيکی  در مجاورت هم قرار گرفته و يا امکان مجاورت منطقی عناصر نيز وجود دارد؟

 ۲ - محل اجرای عناصر ؟ بمنظوراجرای يک نرم افزار که از عناصر متفاوتی تشکيل شده است ،لازم است که تمامی عناصر مورد نظر در يک محل اجراء گردنند ؟ آيا بمنظور ارائه خدمات يک نرم افزار می بايست تمامی عناصر زير يک سقف فيزيکی ( سخت افزار خاص ) اجراء گردنند؟ آيا می توان بخش های متفاوتی از يک نرم افزار را در محيط ديگر اجراء و يک هدفمندی و همياری در اجراء را برای آنان تعريف نمود؟

 ۳ - نحوه ارتباط عناصر ؟ با توجه به اينکه يک نرم افزار می تواند از عناصر و بخش های متفاوتی تشکيل گردد ، نحوه ارتباط اين بخش ها با يکديگر به چه صورت خواهد بود ؟ زمانيکه بخش های فوق بر روی يک سيستم نصب و اجراء می گردنند ، نحوه ارتباط به چه صورت است ؟ در صورتيکه بخش های مورد نظر  بر روی سيستم های متفاوت نصب و اجراء می گردنند ، نحوه ارتباط آنها با يکديگر به چه صورت خواهد بود؟

سوالات فوق صرفا" مجموعه ای محدود از چالش های موجود در اين زمينه است . بمنظور ارائه پاسخ مناسب و علمی دراين خصوص ، " معماری نرم افزار " مطرح می گردد. بر اين اساس، معماری های متفاوتی با توجه به تنوع خواسته ها و مرور زمان ، بوجود آمده است . بخاطر داشته باشيم که برنامه های تحت وب نيز متکی بر يک نوع معماری  خاص می باشند.

 << بخش بعدی