تهيه شده در شرکت سخا روش - 1381
E-Mail : Info@Srco.ir

                                       

  
    شروع   

  مقدمه  
  از کجا می بايست شروع کرد؟  

  مفاهيم برنامه نويسی  

  پياده سازی نرم افزار  
  نيازها و انتظارات  
  چالش های موجود 
  انواع معماری توليد نرم افزار  
  نمونه برنامه های سرويس دهنده / سرويس گيرند ه
  چالش های برنامه های توزيع شده  
  مدل پياده سازی نرم افزار بر اساس نوع خدمات  
  انواع مدل های فيزيکی پياده سازی C/S
  جمع بندی  

 مقدمه ای بر وب  

   اينترنت و وب  
  مفاهيم و تعاريف اوليه  
  جايگاه HTML  
  انواع صفحات وب  
  وضعيت فعلی وب و صفحات وب  

 تعاريف برنامه نويسی تحت وب  

  تعاريف  
  ارائه يک مدل همگراء و جامع  


 لايه رابط کاربر

  مفاهيم اوليه  
  جايگاه مرورگرها  
  روند تکامل و شکل گيری مرورگرها  
  معرفی تکنولوژی های مرتبط در لايه  
     Plug -In 
    Cookie   
    API  
    JavaScript 
    VBScript  
   JAVA  
   DOM  
   CSS  
   DHTML  
   XML  
   XSL  
   DTD  
   Schema  
   XML-DOM  
   Xpath 
  

   جمع بندی  

 لايه ارتباطی  

  مفاهيم  
  پروتکل TCP/IP
  پروتکل HTTP
 پروتکل S-HTTP
 
جمع بندی

 لايه ميانی  

  مفاهيم  
  معرفی تکنولوژی های مرتبط در لايه  
     CGI  
     SSI  
     PHP  
     ASP  
     JSP  
     ColdFusion  
     جمع بندی      

 لايه داده  

  مفاهيم اوليه  
  چاش های دستيابی به داده در وب  
  دستيابی همگن به داده ها  
  معرفی تکنولوژی های مرتبط  
  جمع بندی  

 جمع بندی و راهکارها  

  معرفی دات نت  
  معرفی J2EE
 
روند توسعه نرم افزار های وب در آينده

 منابع  

  معرفی منابع  

  مفاهيم برنامه نويسی   
   جمع بندی

 

 

  در بخش اول دوره برنامه نويسی تحت وب ، با مفاهيم اوليه برنامه نويسی آشنا شديم . بعنوان جمع بندی بخش فوق می توان به موارد ذيل اشاره نمود :

 • ما بدنبال مدلی مناسب برای پياده سازی برنامه های وب بوديم .

 • برنامه نويسی توزيع شده و متکی بر سرويس گيرنده و سرويس دهنده پاسخی مناسب در اين راستا است .

 • برنامه های تحت وب از مدل Three Tier که در برخی حالات به N-Tier تبديل می گردد، پيروی می نمايند.

 • تفسيم بندی هر Tier بر اساس نوع خدمات و سرويس هائی که ارائه می دهد بهترين گزينه است .

 • برای پياده سازی فيزيکی، مدل منطقی Three Tier  از چهار مدل متفاوت می توان استفاده نمود.

 • مدل سرويس دهنده وب راهکار فيزيکی مناسب برای  پياده سازی برنامه های  تحت وب است .

 • در مدل سرويس دهنده وب ، کاربران با استفاده از يک مرورگر وب با يک سرويس دهنده وب مرتبط خواهند شد.

 • در مدل سرويس دهنده وب ،کاربران درخواست خود را ارسال و سرويس دهنده پاسخ مربوطه را ارسال خواهد داشت .

 • در مدل سرويس دهنده وب،  وظيفه مرورگرهای وب بعنوان مهمترين ابزار ارتباطی با سرويس دهنده بسيار حايز اهميت است

 • در مدل سرويس دهنده وب ، وظيفه سرويس دهنده وب بعنوان مدير پردازش درخواست های واصله بسيار حايز اهميت است.

 • برای پياده سازی برنامه های تحت وب شناخت ظرفيت های عملياتی مرورگرها بسيار مهم خواهد بود.

 • برای پياده سازی برنامه های تحت وب شناخت ظرفيت های عملياتی سرويس دهنده وب بسيار مهم خواهد بود.

 • مدل سرويس دهنده وب پاسخی شايسته به طراحان برای پياده سازی برنامه های تحت وب است .

 << بخش بعدی