استفاده از کامپيوتر در ايران از چندين سال قبل متداول شده است و از آن در موارد متعددی استفاده می گردد . چرخه استفاده از کامپيوتر از مرحله تهيه سخت افزارهای لازم شروع و در ادامه با نصب تجهيزات سخت افزاری زمينه استفاده از مقولاتی ديگر نظير : نرم افزار، بر پاسازی شبکه ، استفاده از منابع موجود بر روی اينترنت و ... فراهم می گردد. در زمان استفاده از پتانسيل های فوق ، سوالات متعددی برای کاربران با سطوح متفاوت اطلاعاتی مطرح بوده و خواهد بود. ما اعتقاد داريم تنها با يافتن پاسخ مناسب علمی به هر يک از موارد مطرح شده است که می توان اميدوار به ايجاد يک زير ساخت مناسب فرهنگی  به منظور استفاده از کامپيوتر در جايگاه واقعی خود بود. در صورت نيل به هدف فوق، مسير حرکت به سمت استفاده و بکارگيری سيستم های سخت افزاری و نرم افزاری سير منطقی و معقول خود را طی خواهد کرد.
اين شرکت با توجه به اهميت موضوع اشاره شده ، بخش فوق را راه اندازی نموده تا علاقه مندان بتوانند پاسخی مناسب برای برخی از سوالات متداول خود در زمينه دنيای گسترده فن آوری اطلاعات و ارتباطات را پيدا نمايند .
اين بخش صرفا" با اهداف آموزشی تهيه شده و از تمامی کاربران محترم درخواست می نمائيم به منظور استفاده از آن با شرايط استفاده از سايت آشنا شوند . رعايت موارد اعلام شده و پايبندی به آنان کارشناسان دست اندرکار تهيه مطالب فوق را تشويق می نمايد تا راهی را که شروع نموده اند با دلگرمی ادامه داده  و عملا" حرکتی هر اندازه کوچک در زمينه فن آوری  اطلاعات و ارتباطات برداشته گردد.
اين شرکت همواره از ارائه نقطه نظرات کاربران محترم در جهت بهبود و ارتقاء سطح کيفي موارد اعلام شده استقبال خواهد کرد. خواهشمند است در صورت وجود اشتباه در محتويات هر يک از صفحات ، مراتب را از طريق آدرس  Info@srco.ir  به مديريت سايت اطلاع دهيد. پيشاپيش از تمامی کاربران محترمی که اشتباهات موجود را گزارش می نمايند ، تشکر می نمائيم . ما اعتقاد داريم پذيرش اشتباهات شرط اوليه موفقيت و استمرار آن است . برای رسيدن به موفقيت راهی طولانی را در پيش داشته و جملگی می بايست همت نمائيم .

منابع :