ساير

 


 

 

 

SAKHA RAVESH CO.

 ا مروز

 چهارشنبه  27  شهريور  1398  2019  Sep.  18   Wendesday ToDay
صفحه اصلی  مقالات نکته هادايره المعارف خودآموزها | تازه ها خود آزمون ها

جزئيات خبر :

  کتابخانه توابع برنامه New Page 1 مشاهده جزئيات اخبار
 انتشار گزارش حفره های امنيتی سال 2005 توسط CERT       [  تاريخ :   9  خرداد   1385   ]

 US-CERT در جديدترين گزارش خود ، خلاصه ای از حفره های امنيتی در سال 2005 را به تفكيك سيستم های عامل متفاوت ارائه نموده است .

در اين گزارش به بيش از 5198 حفره امنيتی در سال 2005 اشاره شده است .  از اين تعداد 812 مورد به ويندوز ، 2328 به يونيكس و لينوكس و 2058 مورد در ارتباط با  ساير سيستسم های عامل ديگر است .

 صرفنظر از نوع برداشت ما در خصوص اين گزارش ، يك اصل مسلم به اثبات می رسد و آن هم اين كه هر سيستم عاملی می تواند حفره های امنيتی مختص به خود را دارا باشد .

مطالعه گزارش ... 

   
   
   

 

 

 

 

   
   
   
   
 
 جستجو

مقالات                 
دايره المعارف       
دوره های آموزشی


 

 

صفحه اصلی اخبار سايت مشاهده اوليه اخبار New Page 1

 

 تهيه شده در شرکت سخا روش -  1382