بازتاب سايت سخاروش در ساير رسانه ها New Page 1
大家都知道酒酿蛋是非常传统的美胸食品产后丰胸产品,醪糟也叫酒酿,是由糯米或者大米经过酵母发酵而制成的一种风味食品,其产热量高,富含碳水化合物丰胸产品燕窝酒酿蛋、蛋白质、b族维生素、矿物质等,这些都是人体不可缺少的营养成分酒酿蛋丰胸方法。其中酒酿中含的醣化酵素,能促进乳房的二次发育,具有美胸的作用燕窝酒酿蛋丰胸


ساير

 

 

 

 

SAKHA RAVESH CO.

 ا مروز

 چهارشنبه  13  مهر  1401  2022  Oct.  5   Wendesday ToDay
صفحه اصلی  مقالات نکته هادايره المعارف خودآموزها | تازه ها خود آزمون ها    

 ليست مقالات منتشر شده از سايت سخا روش در مطبوعات :

مشاهده ليست مقالات منتشر شده در مطبوعات

 عنوان مقاله

 تاريخ نشر

ناشر

 XML و ده نکته مهم ( بخش اول )

28 / 1/ 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی

 XSLT چيست ؟ ( بخش اول )

30/ 1/ 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی

 XML و ده نکته مهم ( بخش دوم )

31 / 1/ 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی

 مراحل ايجاد امنيت در شبکه ( بخش اول )

1 / 2/ 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی

 مراحل ايجاد امنيت در شبکه ( بخش دوم )

2 / 2/ 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی

 مراحل ايجاد امنيت در شبکه

6/ 2/ 1382

 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد

 ارزيابی امنيتی سيستم عامل ويندوز

6 / 2/ 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی

 XSLT چيست ؟ ( بخش اول )

7 / 2/ 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی

 اصول مقدماتی ASP.NET

8 / 2/ 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی

 XSLT چيست ؟ ( بخش دوم )

9 / 2 / 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی

 XSLT چيست ؟ ( بخش سوم )

10/ 2 / 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی

 XSLT چيست ؟ ( بخش چهارم )

14 / 2/ 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی

 نمونه هائی از حملات اينترنتی از طريق نامه الکترونيکی

15 / 2/ 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی

 نمونه هائی از حملات اينترنتی از طريق نامه الکترونيکی

16 / 2/ 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
امنيت در نامه های الکترونيکی ( بخش اول )

16 / 2/ 1382

 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
امنيت در نامه های الکترونيکی ( بخش دوم )

17 / 2/ 1382

 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
امنيت در نامه های الکترونيکی ( بخش اول )

18 / 2 / 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
امنيت در نامه های الکترونيکی ( بخش دوم )

20 / 2/ 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
امنيت در نامه های الکترونيکی ( بخش سوم )

21 / 2 / 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 استراتژی حفاظت از اطلاعات در شبکه های کامپيوتری

24 / 2/ 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 استراتژی حفاظت از اطلاعات در شبکه های کامپيوتری

25 / 2/ 1382

 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
XPath چيست ؟ ( بخش اول )

27 / 2/ 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
DOM چيست ؟

31 / 2/ 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
مفاهيم اوليه ADO.NET

1 / 3 / 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
معماری برنامه های مبتنی بر داده

3 / 3 / 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
مفاهيم اوليه سرويس های وب ( بخش اول )

4 / 3 / 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
ساختار يک سند XML

8 / 3 / 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
مفاهيم اوليه ارتباط ADO.NET و XML

12 / 3/ 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
مفاهيم اوليه سرويس های وب ( بخش دوم)

17 / 3/ 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 استراتژی حفاظت از اطلاعات در شبکه های کامپيوتری

18 / 3 / 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 استراتژی حفاظت از اطلاعات در شبکه های کامپيوتری

21 / 3/ 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
مبانی ويندوز و شبکه ( بخش اول )

22 / 3 / 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
مبانی ويندوز و شبکه ( بخش اول )

24 / 3 / 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 مفاهيم اوليه پروتکل TCP/IP ( بخش اول )

4 / 4 / 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 مفاهيم اوليه پروتکل TCP/IP ( بخش دوم )

11 / 4 / 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
XSD چيست ؟ ( بخش اول )

11 / 4 / 1382

 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
 مفاهيم اوليه پروتکل TCP/IP ( بخش دوم -ادامه ...)

12 / 4 / 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
فرم های وب ( بخش اول )

18 / 4 / 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
مفاهيم اوليه پروتکل TCP/IP ( بخش سوم)

19 / 4/ 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
مبانی يک برنامه ASP.NET

21 / 4 / 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
دستيابی به داده ها در دات نت ( قسمت اول)

22 / 4 / 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
دستيابی به داده ها در دات نت ( قسمت دوم)

23 / 4/ 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
مبانی فريمورک دات نت

25 / 4 / 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
فرم های وب ( بخش دوم )

26 / 4 / 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
مفاهيم اوليه پروتکل TCP/IP ( بخش چهارم)

29 / 4/ 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
معرفی ويندوز 2000 و 2003

1 / 5 / 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
کتابخانه کلاس فريمورک دات نت ( بخش اول )

4 / 5 / 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
امنيت نامه های الکترونيکی ( بخش دوم )

9 / 5 / 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
معرفی اوليه VB.NET - قسمت اول

15 / 5 / 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
معرفی اوليه VB.NET - قسمت دوم

16 / 5 / 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
مفاهيم اوليه پروتکل TCP/IP ( بخش پنجم)

19 / 5 / 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
امکانات شبکه ای ويندوز- قسمت اول

20 / 5/ 1382

 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
مفاهيم اوليه CLR فريمورک دات نت - قسمت اول

21 / 5 / 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
مفاهيم اوليه CLR فريمورک دات نت - قسمت دوم

22 / 5/ 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
امکانات شبکه ای ويندوز- قسمت دوم

22 / 5 / 1382

 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
امکانات شبکه ای ويندوز- قسمت پايانی

23 / 5 / 1382

 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
فرم های وب ( بخش سوم )

23 / 5 / 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
طراحی برنامه ( بخش اول )

26 / 5 / 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
پيکربندی DHCP با رعايت مسائل ايمنی - قسمت اول

9 / 6 / 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
پيکربندی DHCP با رعايت مسائل ايمنی - قسمت دوم

12 / 6 / 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
دانت برای شروع - قسمت اول

13 / 6 / 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
دانت برای شروع - قسمت دوم

15 / 6 / 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
نقش عوامل انسانی در امنيت شبکه های کامپيوتری

16 / 6 / 1382

 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
نقش عوامل انسانی در امنيت شبکه های کامپيوتری

17 / 6/ 1382

 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
نقش عوامل انسانی در امنيت شبکه های کامپيوتری

17 / 6 / 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
نقش عوامل انسانی در امنيت شبکه های کامپيوتری

22 / 6 / 1382

 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
نقش عوامل انسانی در امنيت شبکه های کامپيوتری

23  / 6 / 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
نقش عوامل انسانی در امنيت شبکه های کامپيوتری

24 / 6 / 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
طراحی برنامه ( بخش دوم )- قسمت اول 

25 / 6 / 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
طراحی برنامه ( بخش دوم )- قسمت دوم

26 / 6/ 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
با کرم بلستر بيشتر آشنا شويم !

27 / 6 / 1382

 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
مفاهيم اوليه پروتکل TCP/IP ( بخش ششم)

27 / 6 / 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
ارتباط به منابع داده در ADO.NET - قسمت اول

30 / 6 / 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
مقدمه ای بر برنامه نويسی شی گراء در دات نت - قسمت اول

30 / 6 / 1382

 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
مقدمه ای بر برنامه نويسی شی گراء در دات نت - قسمت اول

31 / 6 / 1382

 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
دفاع در مقابل کرم ها و ويروس ها - قسمت اول

31 / 6 / 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
دفاع در مقابل کرم ها و ويروس ها - قسمت دوم

1 / 7 / 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
دفاع در مقابل کرم ها و ويروس ها - قسمت سوم

6 / 7 / 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
مقدمه ای بر برنامه نويسی شی گراء در دات نت - قسمت پايانی

6 / 7 / 1382

 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
دفاع در مقابل کرم ها و ويروس ها - قسمت چهارم

7 / 7 / 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
دفاع در مقابل کرم ها و ويروس ها - قسمت پايانی

8 / 7 / 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
معماری سرويس های وب ( بخش اول ) - قسمت اول

13 / 7 / 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
معماری سرويس های وب ( بخش اول ) - قسمت دوم

14 / 7 / 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
معماری سرويس های وب ( بخش اول ) - قسمت سوم

17 / 7 / 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
معماری سرويس های وب ( بخش دوم ) - قسمت اول

6 / 8 / 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
معماری سرويس های وب ( بخش دوم ) - قسمت دوم

7 / 8 / 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
مهمترين نقاط آسيب پذيرويندوز( بخش اول ) - قسمت اول

14 / 8 / 1382

 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
مهمترين نقاط آسيب پذيرويندوز( بخش اول ) - قسمت دوم

15 / 8 / 1382

 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
مهمترين نقاط آسيب پذيرويندوز( بخش اول ) - قسمت اول

15 / 8 / 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
مهمترين نقاط آسيب پذيرويندوز( بخش اول ) - قسمت سوم

16 / 8 / 1382

 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
مهمترين نقاط آسيب پذير يونيکس و لينوکس ( بخش اول )

22 / 8 / 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
مهمترين نقاط آسيب پذيرويندوز( بخش دوم ) - قسمت اول

26 / 8 / 1382

 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
مهمترين نقاط آسيب پذيرويندوز( بخش دوم ) - قسمت دوم

27 / 8 / 1382

 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
مهمترين نقاط آسيب پذير يونيکس و لينوکس ( بخش اول )

29 / 8 / 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
نحوه انتخاب هارد ديسک

1 / 9 / 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
مهمترين نقاط آسيب پذير يونيکس و لينوکس ( بخش اول )

2 / 9 / 1382

 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
مهمترين نقاط آسيب پذير يونيکس و لينوکس ( بخش اول )

3 / 9 / 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
نحوه انتخاب هارد ديسک

4 / 9 / 1382

 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
مهمترين نقاط آسيب پذير يونيکس و لينوکس ( بخش دوم )

4 / 9 / 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
مهمترين نقاط آسيب پذير يونيکس و لينوکس ( بخش دوم )

6 / 9 / 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
نحوه انتخاب مادربرد- قسمت اول

8 / 9 / 1382

 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
مهمترين نقاط آسيب پذير يونيکس و لينوکس ( بخش دوم )

8 / 9 / 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
نحوه انتخاب مادربرد

8 / 9 / 1382

عصر ارتباط
نحوه انتخاب کارت گرافيک - قسمت اول

9 / 9 / 1382

 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
نحوه انتخاب کارت گرافيک - قسمت دوم

10 / 9 / 1382

 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
نحوه انتخاب مادربرد - قسمت اول

10 / 9 / 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
نحوه انتخاب چاپگر- قسمت اول

11 / 9 / 1382

 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
نحوه انتخاب چاپگر- قسمت دوم

12 / 9 / 1382

 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
نحوه انتخاب رايتر- قسمت اول

13 / 9 / 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
نحوه انتخاب رايتر- قسمت دوم

16 / 9 / 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
نحوه انتخاب رايتر- قسمت سوم

18 / 9 / 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
نحوه انتخاب رايتر

23 / 9 / 1382

 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
نحوه انتخاب کارت گرافيک - قسمت اول

23 / 9 / 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
نحوه انتخاب کارت گرافيک - قسمت دوم

27 / 9 / 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
رويدادها در برنامه های وب دات نت

30 / 9 / 1382

عصر ارتباط
نحوه انتخاب یک DVD - بخش اول

30 / 9 / 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
نحوه انتخاب یک DVD - بخش دوم

1 / 10 / 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
نحوه انتخاب يک دوربين ديجتال - بخش اول

1 / 10 / 1382

 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
نحوه انتخاب يک دوربين ديجتال - بخش دوم

2 / 10 /1382

 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
نحوه انتخاب يک مانيتور - بخش اول

3 / 10 / 1382

 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
نحوه انتخاب يک مانيتور - بخش دوم

4 / 10 / 1382

 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
نحوه انتخاب يک مانيتور - بخش سوم

5 / 10 / 1382

 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
نحوه انتخاب یک DVD - بخش سوم

7 / 10 / 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
نحوه انتخاب يک دوربين ديجتال - بخش اول

8 / 10 / 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
نحوه انتخاب يک دوربين ديجتال - بخش دوم

9 / 10 / 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
نحوه انتخاب يک دوربين ديجتال - بخش سوم

10 / 10 / 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
نحوه انتخاب يک مانيتور - بخش اول

11 / 10 / 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
نحوه انتخاب يک مانيتور - بخش دوم

13 / 10 / 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
نحوه انتخاب يک مانيتور - بخش سوم

14 / 10 / 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
ميزان  توليد اطلاعات در جهان ( بخش اول )

14 / 10 / 1382

 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
رمز نگاری اطلاعات ( بخش اول )

14 / 10 / 1382

 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
ميزان  توليد اطلاعات در جهان ( بخش دوم )

15 / 10 / 1382

 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
رمز نگاری اطلاعات ( بخش دوم )

15 / 10 / 1382

 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
ميزان  توليد اطلاعات در جهان ( قسمت دوم )

16 / 10 / 1382

 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
رمز نگاری اطلاعات ( بخش سوم )

16 / 10 / 1382

 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
نحوه انتخاب يک مانيتور - بخش چهارم

16 / 10 / 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
ميزان  توليد اطلاعات در جهان ( بخش پايانی)

17 / 10 / 1382

 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
نحوه انتخاب مادربرد- قسمت اول

18 / 10 / 1382

 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
ميزان  توليد اطلاعات در جهان ( بخش اول )

18 / 10 / 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
نحوه انتخاب مادربرد- بخش پايانی

20 / 10 / 1382

 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
فشرده سازی اطلاعات

21 / 10 / 1382

 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
رويدادها در برنامه های وب دات نت

22 / 10 / 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
ميزان  توليد اطلاعات در جهان ( بخش دوم )

28 / 10 / 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
ميزان  توليد اطلاعات در جهان ( بخش دوم )

29 / 10 / 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
امنيت برنامه های وب ( بخش اول )

30 / 10 / 1382

 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
امنيت برنامه های وب ( بخش دوم )

1 / 11 / 1382

 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
امنيت برنامه های وب ( بخش دوم )

2 / 11 / 1382

 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
امنيت برنامه های وب ( بخش اول )

2 / 11 / 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
امنيت برنامه های وب ( بخش سوم )

4 / 11 / 1382

 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
نحوه انتخاب هارد ديسک( بخش اول)

4 / 11 / 1382

عصر ارتباط
امنيت برنامه های وب ( بخش چهارم)

5 / 11 / 1382

 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
امنيت برنامه های وب ( بخش چهارم)

6 / 11 / 1382

 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
امنيت برنامه های وب ( بخش پنجم)

7 / 11 / 1382

 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
ايجاد يک ارتباط ايمن در برنامه های وب( بخش اول )

8 / 11 / 1382

 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
ايجاد يک ارتباط ايمن در برنامه های وب( بخش اول )

9 / 11 / 1382

 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
ايجاد يک ارتباط ايمن در برنامه های وب( بخش دوم )

12 / 11 / 1382

 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
نحوه انتخاب هارد ديسک( بخش دوم)

12 / 11 / 1382

عصر ارتباط
ايجاد يک ارتباط ايمن در برنامه های وب( بخش دوم )

14 / 11 / 1382

 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
امنيت برنامه های وب ( بخش اول )

14 / 11 / 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
ايجاد يک ارتباط ايمن در برنامه های وب( بخش سوم )

15 / 11 / 1382

 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
ايجاد يک ارتباط ايمن در برنامه های وب( بخش سوم )

16 / 11 / 1382

 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
امنيت برنامه های وب ( بخش اول ) - قسمت دوم

18 / 11/ 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
نحوه انتخاب هارد ديسک( بخش سوم)

18 / 11 / 1382

عصر ارتباط
امنيت برنامه های وب ( بخش اول ) - قسمت سوم

19 / 11 / 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
با کرم Mydoom بيشترآشنا شويم !

19 / 11 / 1382

 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
ايجاد يک ارتباط ايمن در برنامه های وب( بخش چهارم)

20 / 11 / 1382

 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
امنيت برنامه های وب ( بخش اول ) - قسمت چهارم

20 / 11 / 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
ايجاد يک ارتباط ايمن در برنامه های وب( بخش پنجم)

25 / 11 / 1382

 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
نحوه انتخاب اسکنر(بخش اول )

26 / 11 / 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
نحوه انتخاب اسکنر(بخش دوم )

27 / 11 / 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
حفاظت فايل ها توسط ASP.NET

27 / 11 / 1382

 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
نحوه انتخاب اسکنر(بخش سوم  )

30 / 11 / 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
رمز نگاری اطلاعات

2 / 12 / 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
امنيت برنامه های وب ( بخش اول )

6 / 12 / 1382

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 ذخيره و بازيابی داده توسط ADO.NET (بخش اول)

6 / 12 / 1382

 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
ايجاد يک ارتباط ايمن در برنامه های وب( بخش اول )

20 / 1/ 1383

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
ايجاد يک ارتباط ايمن در برنامه های وب( بخش دوم )

22 / 1 / 1383

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
ايجاد يک ارتباط ايمن در برنامه های وب( بخش سوم )

27 / 1 / 1383

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
ايجاد يک ارتباط ايمن در برنامه های وب( بخش سوم )

29/ 1 / 1383

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
ايجاد يک ارتباط ايمن در برنامه های وب( بخش چهارم)

30 / 1 / 1383

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
فن آوری اطلاعات و ارتباطات چيست ؟( بخش اول )

6 / 2 / 1383

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
فن آوری اطلاعات و ارتباطات چيست ؟( بخش اول )

7 / 2/ 1383

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
فن آوری اطلاعات و ارتباطات چيست ؟( بخش اول )

8 / 2/ 1383

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
ايجاد يک ارتباط ايمن در برنامه های وب

10 / 2 / 1383

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
ايجاد يک ارتباط ايمن در برنامه های وب

12 / 2 / 1383

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
ايجاد يک ارتباط ايمن در برنامه های وب

13 / 2 / 1383

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
فن آوری اطلاعات و ارتباطات چيست ؟( بخش دوم )

15 / 2 / 1383

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
فن آوری اطلاعات و ارتباطات چيست ؟( بخش دوم )

16 / 2 / 1383

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
فن آوری اطلاعات و ارتباطات چيست ؟( بخش دوم )

19 / 2 / 1383

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
Spam چيست ؟

24 / 2/ 1383

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
Spam چيست ؟

26 / 2 / 1383

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
Spam چيست ؟

27 / 2 / 1383

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
وبلاگ چيست ؟ ( قسمت  اول )

28 / 2 / 1383

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
وبلاگ چيست ؟ ( قسمت  اول )

29 / 2 / 1383

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
نقش عوامل انسانی در امنيت شبکه های کامپيوتری

30 / 2 / 1383

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
نقش عوامل انسانی در امنيت شبکه های کامپيوتری

31 / 2 / 1383

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
نقش عوامل انسانی در امنيت شبکه های کامپيوتری

2 / 3 / 1383

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
نقش عوامل انسانی در امنيت شبکه های کامپيوتری

3 / 3 / 1383 

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
نقش عوامل انسانی در امنيت شبکه های کامپيوتری

4 / 3 / 1383

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
استراتژی طراحی شبکه ( بخش اول )

9 / 3 / 1383

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
استراتژی طراحی شبکه ( بخش اول )

10 / 3 / 1383

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
استراتژی طراحی شبکه ( بخش اول )

11 / 3 / 1383

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
Spam چيست ؟

11 / 3 / 1383

روزنامه شرق
Spam چيست ؟

11 / 3 / 1383

 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
وبلاگ چيست ؟ ( بخش  دوم )

12 / 3 / 1383

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
وبلاگ چيست ؟ ( بخش  دوم)

13 / 3 / 1383

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
وبلاگ چيست ؟ ( بخش  اول )

16 / 3 / 1383

 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
وبلاگ چيست ؟ ( بخش  دوم)

18 / 3 / 1383

 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
استراتژی طراحی شبکه ( بخش دوم )

18 3 / 1383

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
استراتژی طراحی شبکه ( بخش دوم )

19 / 3 / 1383

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
استراتژی طراحی شبکه ( بخش دوم )

20 / 3 / 1383

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
استراتژی طراحی شبکه ( بخش دوم )

21 / 3 / 1383

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
وبلاگ چيست ؟ ( قسمت  اول )

23 / 3 / 1383

روزنامه شرق
استراتژی طراحی شبکه ( بخش دوم )

23 / 3 / 1383

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
استراتژی طراحی شبکه ( بخش دوم )

24 / 3 / 1383

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
انواع حملات در شبکه های کامپيوتری ( بخش اول )

25 / 3 / 1383

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
انواع حملات در شبکه های کامپيوتری ( بخش اول )

26 / 3 / 1383

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
انواع حملات در شبکه های کامپيوتری ( بخش اول )

27 / 3 / 1383

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
انواع حملات در شبکه های کامپيوتری ( بخش اول )

28 / 3 / 1383

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 انواع حملات در شبکه های کامپيوتری ( بخش دوم )

1 / 4 / 1383

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 انواع حملات در شبکه های کامپيوتری ( بخش دوم )

2 / 4 / 1383

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی

 XML و ده نکته مهم

10 / 4 / 1383

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
مبانی امنيت اطلاعات

11 / 4 / 1383

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
مبانی امنيت اطلاعات

16 / 4/ 1383

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
مبانی امنيت اطلاعات

17 / 4 / 1383

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
مبانی امنيت اطلاعات

18 / 4 / 1383

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
برنامه نويسی  مبتنی بر رويداد ( بخش اول )

21 / 4 / 1383

 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
مبانی امنيت اطلاعات

23 / 4 / 1383

 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
مبانی امنيت اطلاعات

24 / 4 / 1383

 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
برنامه نويسی  مبتنی بر رويداد ( بخش اول )

24 / 4 / 1383

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
برنامه نويسی  مبتنی بر رويداد ( بخش دوم )

25 / 4 / 1383

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
دات نت و جايگاه ASP.NET

28 / 4 / 1383

 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
دات نت و جايگاه ASP.NET

29 / 4 / 1383

بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
دات نت و جايگاه ASP.NET

30 / 4 / 1383

بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
نحوه انتخاب اسکنر(بخش اول )

3 / 5 / 1383

عصر ارتباط
وبلاگ چيست ؟ ( قسمت دوم)

3 / 5 / 1383

روزنامه شرق
برنامه نويسی  مبتنی بر رويداد ( بخش سوم)

8 / 5 / 1383

بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 انواع حملات در شبکه های کامپيوتری ( بخش اول )

11 / 5 / 1383

بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
نحوه انتخاب اسکنر(بخش دوم)

11 / 5 / 1383

عصر ارتباط
 تفاوت ريزپردازندهای پنتيوم و Celeron

11 / 5 / 1383

عصر ارتباط
 توصيه هائی برای کاهش Spam

11 / 5 / 1383

 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
 استراتژی طراحی شبکه (بخش اول)

14 / 5 / 1383

بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 فرم ها و كنترل های سرويس دهنده ( بخش اول ) 

14 / 5 / 1383

بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
فرم ها و كنترل های سرويس دهنده ( بخش اول ) 

15 / 5 / 1383

بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
 استراتژی طراحی شبکه (بخش اول)

15 / 5 / 1383

بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
استراتژی طراحی شبکه (بخش اول)

17 / 5 / 1383

عصر ارتباط
شبکه و انواع آن

20 / 5 / 1383

بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
آشنائی با روتر

21 / 5 / 1383

بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
 استراتژی طراحی شبکه (بخش اول)

21 / 5 / 1383

بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 MAC Address چيست ؟

22 / 5 / 1383

بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
 استراتژی طراحی شبکه (بخش اول)

22 / 5 / 1383

بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 فرم ها و كنترل های سرويس دهنده ( بخش اول ) 

24 / 5 / 1383

بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
استراتژی طراحی شبکه (بخش اول)

24 / 5 / 1383

عصر ارتباط
 فرم ها و كنترل های سرويس دهنده ( بخش اول ) 

25 / 5 / 1383

بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 مراقب ضمائم نامه های الکترونيکی باشيد !

27 / 5 / 1383

بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
حفاظت کامپيوتر قبل از اتصال به اينترنت

28 / 5 / 1383

بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
آشنائی با حملات DoS

28 / 5 / 1383

بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
آشنائی با حملات DoS

29 / 5 / 1383

روزنامه همشهری
جايگاه امنيت در اينترنت

29 / 5 / 1383

بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
آشنائی با حملات DoS

31 / 5 / 1383

بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
استراتژی طراحی شبکه (بخش دوم)

31 / 5 / 1383

عصر ارتباط
آشنائی با روترهای سيسکو

31 / 5 / 1383

بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 فرم ها و كنترل های سرويس دهنده ( بخش اول ) 

1 / 6 / 1383

بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 فرم ها و كنترل های سرويس دهنده ( بخش دوم) 

2 / 6 / 1383

بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 انواع کابل در شبکه های کامپيوتری

3 / 6 / 1383

بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
فرم ها و كنترل های سرويس دهنده ( بخش دوم) 

4 / 6 / 1383

بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
آشنائی با حملات DoS

4 / 6 / 1383

بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
 جايگاه امنيت در اينترنت 8 / 6 / 1383 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 جايگاه نرم افزارهای ضدويروس 8 / 6 / 1383 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
 انواع کابل در شبکه های کامپيوتری 10 / 6 / 1383 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 نحوه ذخيره و نگهداری Domain names 10 / 6 / 1383 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
 Open Source چيست ؟ 11 / 6 / 1383 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
 ارتباط افزايش حافظه اصلی با سرعت کامپيوتر 14 / 6 / 1383 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
 Open Source چيست ؟ 14 / 6 / 1383 روزنامه همشهری
 چند عادت خوب امنيتی 16 / 6 / 1383 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
 استفاده ايمن از برنامه های IM و Chat 17 / 6 / 1383 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
 آشنائی با روترهای سيسکو 17 / 6 / 1383 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 VLAN چيست ؟ 18 / 6 / 1383 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
 تفاوت Static Ram و Dynamic Ram   19 / 6 / 1383 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
 امنيت فيزيکی کامپيوترهای Laptop 21 / 6 / 1383 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
 آشنائی با مفهوم روتينگ 21 / 6 / 1383 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
امنيت فيزيکی کامپيوترهای Laptop 22 / 6 / 1383 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 هاب و نحوه عملکرد آن 22 / 6 / 1383 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
استفاده ايمن از برنامه های IM و Chat 24 / 6 / 1383 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
 فرم ها و كنترل های سرويس دهنده ( بخش اول ) 25 / 6 / 1383 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
ستفاده ايمن از برنامه های IM و Chat 26 / 6 / 1383 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 اصلاحات امنيتی در ويندوز XP 26 / 6 / 1383 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
 فرم ها و كنترل های سرويس دهنده ( بخش اول ) 26 / 6 / 1383 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
هاب و نحوه عملکرد آن 28 / 6 / 1383 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
فايروال چيست ؟ 28 / 6 / 1383 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
 انواع کابل در شبکه های کامپيوتری 29 / 6 / 1383 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
 بررسی فرآيند روتينگ 30 / 6 / 1383 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
حفاظت کامپيوتر قبل از اتصال به اينترنت 31/ 6 / 1383 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
آشنائی با روترهای سيسکو 1 / 7 / 1383 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
انتخاب و حفاظت رمزهای عبور 2 / 7 / 1383 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
نقش عوامل انسانی در امنيت شبکه های کامپيوتری  5و 4 / 7 / 1383 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
مراقب ضمائم نامه های الکترونيکی باشيد ! 4 / 7 / 1383 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
تشخيص و پيشگيری از نرم افزارهای جاسوسی 5 / 7 / 1383 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
ساختارهای کنترلی در VB.NET 6 / 7 / 1383 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
آشنائی با مفهوم روتينگ 6 / 7 / 1383 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
امنيت فيزيکی کامپيوترهای Laptop 7 / 7 / 1383 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
تشخيص و پيشگيری از نرم افزارهای جاسوسی 7 / 7 / 1383 روزنامه شرق
نقش عوامل انسانی در امنيت شبکه های کامپيوتری 9 / 7 / 1383 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
کابل کشی شبکه : ايجاد کابل Straight 11 / 7 / 1383 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
نقش عوامل انسانی در امنيت شبکه های کامپيوتری 12 / 7 / 1383 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 تجهيزات و پيکربندی يک شبکه Wireless 12 / 7 / 1383 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
 MAC Address چيست ؟ 14 / 7 / 1383 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
 آشنائی با روترهای سيسکو 15 / 7 / 1383 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
نقش عوامل انسانی در امنيت شبکه های کامپيوتری 15 / 7 / 1383 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 پيشگيری از حملات مهندسی اجتماعی و کلاهبرداری 16 / 7 / 1383 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
 آشنائی با حملات DoS 18 / 7 / 1383 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
 آشنائی با رمزنگاری 20 / 7 / 1383 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 آشنائی با رمزنگاری 21/ 7 / 1383 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
 آشنائی با رمزنگاری 21 / 7 / 1383 روزنامه همشهری
 آشنائی با امضای ديجيتا ل 22 / 7 / 1383 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
متداولترين نقاط آسيب پذير مرورگرها 25 / 7 / 1383 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
 آشنائی با امضای ديجيتا ل 26 / 7 / 1383 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
 جايگاه امنيت در اينترنت 27 / 7 / 1383 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
 هاب و نحوه عملکرد آن 28 / 7 / 1383 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
آشنائی با امضای ديجيتا ل 3/ 8 / 1383 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
امنيت داده ها درکامپيوترها در کامپيوترهای قابل حمل 4 / 8 / 1383 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
متداولترين پورت های شبکه در ويندوز 5 / 8 / 1383 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
تشخيص و پيشگيری از نرم افزارهای جاسوسی 6 / 8 / 1383 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
دو شاخص مهم شبکه : پهنای باند و ميزان تاخير 9 / 8 / 1383 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
انواع شبکه های WireLess 11 / 8 / 1383 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
دو شاخص مهم شبکه : پهنای باند و ميزان تاخير 12 / 8 / 1383 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
Patch چيست ؟ 12 / 8 / 1383 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
VLAN چيست ؟ 13 / 8 / 1383 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
دو شاخص مهم شبکه : پهنای باند و ميزان تاخير 13 / 8 / 1383 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
ايجاد فايل های RSS و نحوه استفاده از آنان 14 / 8 / 1383 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
آشنائی با محتويات فعال 16 / 8 / 1383 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
مراقبت از داده های حساس 18 / 8 / 1383 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
مراقبت از داده های حساس 19 / 8/ 1383 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
ايجاد فايل های RSS و نحوه استفاده از آنان 21/ 8 / 1383 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
دو شاخص مهم شبکه : پهنای باند و ميزان تاخير 30 / 8 / 1383 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
آشنائی با مدل مرجع OSI 1 / 9 / 1383 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
آشنائی با مدل مرجع OSI 1 / 9 / 1383 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
نحوه مبادله داده بين دو کامپيوتر 2 / 9 / 1383 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
نحوه مبادله داده بين دو کامپيوتر 2 / 9 / 1383 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
نحوه مبادله داده بين دو کامپيوتر 5 / 9 / 1383 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
تشخيص و پيشگيری از نرم افزارهای جاسوسی 7 / 9 / 1383 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
مزايای استفاده از BCC 8 / 9 / 1383 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
آشنائی با VLAN 9 / 9 / 1383 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 آشنائی با پروتکل DNS 10 / 9 / 1383 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
  نحوه نگهداری کامپيوتر در محل کار 17 / 9 / 1383 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
 نحوه نگهداری کامپيوتر در محل کار 21 / 9 / 1383 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 کامپيوتر خود را بهتر بشناسيم : سيستم عامل 21 / 9 / 1383 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
 کامپيوتر خود را بهتر بشناسيم : سرويس گيرندگان Email 23 / 9 / 1383 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
 کامپيوتر خود را بهتر بشناسيم : سرويس گيرندگان Email 24 / 9 / 1383 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 نحوه ترجمه اسامی Domain توسط DNS 24 / 9 / 1383 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
 کامپيوتر خود را بهتر بشناسيم : مرورگرهای وب 26 / 9 / 1383 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 آشنائی با دستگاه های MP3 Player 29 / 9 / 1383 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
  به فرزندان خود استفاده ايمن از اينترنت را آموزش دهيم 1 / 10 / 1383 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
 آشنائی با دستگاه های MP3 Player 2 / 10 / 1383 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 آشنائی با مراکز ارائه دهنده خدمات اينترنت 2 / 10 /1383 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
  آشنائی با فلش ديسک 3 / 10 / 1383 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
 آشنائی با مراکز ارائه دهنده خدمات اينترنت 5 / 10 / 1383 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 آشنائی با کارت شبکه 6 / 10 / 1383 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
  آشنائی با DVD 7 / 10 / 1383 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
 آشنائی با کارت شبکه 6 / 10 / 1383 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
  آشنائی با Tape Drive 8 / 10 / 1383 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
  آشنائی با فلش ديسک 8 / 10 / 1383 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 آشنائی با DVD 10 / 10 / 1383 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
  آشنائی با Case 10 / 10 / 1383 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
  آشنائی با Case 12 / 10 / 1383 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
آشنائی با DVD 12 / 10 / 1383 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 به فرزندان خود استفاده ايمن از اينترنت را آموزش دهيم 13 / 10 / 1383 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
آشنائی با Case 15 / 10 / 1383 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 آشنائی با Tape Drive 17 / 10 / 1383 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 اشکال زدائی شبکه های مبتنی بر TCP/IP (بخش اول ) 20 / 10 / 1383 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
 اشکال زدائی شبکه های مبتنی بر TCP/IP (بخش اول ) 21 / 10 / 1383 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
 اشکال زدائی شبکه های مبتنی بر TCP/IP (بخش دوم ) 27 / 10 / 1383 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
 اشکال زدائی شبکه های مبتنی بر TCP/IP (بخش دوم ) 30 / 10 / 1383 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
 اشکال زدائی شبکه های مبتنی بر TCP/IP (بخش اول ) 27 / 10 / 1383 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
ضرورت بررسی تنظیمات امنيتی مرورگرها 1 / 11 / 1383 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
 ضرورت استفاده از يک فايروال توسط کاربران اينترنت 3 / 11 / 1383 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
ضرورت بررسی تنظیمات امنيتی مرورگرها 3 / 11 / 1383 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 ضرورت استفاده از يک فايروال توسط کاربران اينترنت 4 / 11 / 1383 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 آشنائی با پروتکل های SLIP و PPP 4 / 11 / 1383 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
ضرورت استفاده از يک فايروال توسط کاربران اينترنت 5 / 11 / 1383 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 اشکال زدائی شبکه های مبتنی بر TCP/IP (بخش اول ) 17 / 11 / 1383 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 اشکال زدائی شبکه های مبتنی بر TCP/IP (بخش اول ) 18 / 11 / 1383 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
 آشنائی با فلش ديسک 19 / 11 / 1383 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 آشنائی با فلش ديسک 20 / 11 / 1383 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 ايمن سازی شبکه های بدون کابل 20 / 11 / 1383 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
اشکال زدائی شبکه های مبتنی بر TCP/IP (بخش اول ) 28 / 11 / 1383 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
ايمن سازی شبکه های بدون کابل 6 / 12 / 1383 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
نحوه استفاده از فايروال ويندوز XP 13 / 12 / 1383 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
نحوه استفاده از فايروال ويندوز XP 15 / 12 / 1383 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
نحوه استفاده از فايروال ويندوز XP 16 / 12 / 1383 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
آشنائي با پروتكل های SLIP و PPP 17 / 12 / 1383 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
اعمال محدوديت مشاهده فايل های XML و XSLT 14 / 1 / 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
نحوه استفاده از فايروال ويندوز XP 15 / 1 / 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
نحوه استفاده از فايروال ويندوز XP 16 / 1 / 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
انتخاب يك host برای يك سايت ASP.NET 22 / 1 / 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
امکانات شبکه ای ويندوز 25 / 1 / 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
امکانات شبکه ای ويندوز 28 / 1 / 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
امکانات شبکه ای ويندوز 29 / 1 / 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
آيا در زمان استفاده از اينترنت ناشناس باقی می مانيد ؟ 1 / 2 / 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
آيا در زمان استفاده از اينترنت ناشناس باقی می مانيد ؟ 4 / 2 / 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
نحوه استفاده از فايروال ويندوز XP 11 / 2 / 1384 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
 تشخيص Packet Sniffing در يک شبکه 20 / 2 / 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 مزايا و تهديدات سرويس های Email رايگان 22 / 2 / 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
عيب يابی کامپيوتر های شخصی ( بخش اول ) 25 / 2 / 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 DataSet و يا DataReader ؟ 27 / 2 / 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 DataSet و يا DataReader ؟ 28 / 2 / 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 علل کاهش سرعت کامپيوتر 29 / 2 / 1384 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
عيب يابی کامپيوتر های شخصی ( بخش اول ) 31 / 2 / 1384 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
عيب يابی کامپيوتر های شخصی ( بخش اول ) 1 / 3 / 1384 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
 تشخيص Packet Sniffing در يک شبکه 10 / 3 / 1384 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
 تشخيص Packet Sniffing در يک شبکه 11 / 3 / 1384 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
 فايروال ها :  ضرورت اجتناب ناپذير در دنيای امنيت اطلاعات 17 / 3 / 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 فايروال ها :  ضرورت اجتناب ناپذير در دنيای امنيت اطلاعات 18 / 3 / 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 فايروال ها :  ضرورت اجتناب ناپذير در دنيای امنيت اطلاعات 19 / 3 / 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 نحوه برخورد با يک سيستم آلوده 22 / 3 / 1384 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
 آشنائی با Case 23 / 3 / 1384 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
 آشنائی با Case 25 / 3 / 1384 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
آشنائی با Case 26 / 3/ 1283 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
نحوه برخورد با يک سيستم آلوده 30 / 3 / 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 توپولوژی های فايروال 31 / 3 / 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
فايروال ها :  ضرورت اجتناب ناپذير در دنيای امنيت اطلاعات 2 / 4 / 1384 بخش کامپيوتر دنيای اقتصاد
 حذف موثر فايل ها : اقدامی در جهت افزايش امنيت اطلاعات 7 / 4 / 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 آشنائی با گواهينامه های وب سايت 14 / 4 / 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 آيا رمزهای عبور به تنهائی کافی می باشند؟ 20 / 4 / 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
  رهنمودهائی برای نشر اطلاعات بر روی اينترنت 22 / 4 / 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
  آشنائی با عناصر يک شبکه محلی 25 / 4 / 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
  آشنائی با عناصر يک شبکه محلی 26 / 4 / 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
  بازيابی Scalar Data با استفاده از Stored Procedure 2 / 5 / 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
  بازيابی Scalar Data با استفاده از Stored Procedure 3 / 5 / 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
  بازيابی Scalar Data با استفاده از Stored Procedure 4 / 5 / 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
  بازيابی N ركورد جديد با استفاده از يك query 8 / 5 / 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
  APIPA چيست ؟ 12 / 5 / 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 جايگاه نرم افزارهای ضدويروس 13 / 5 / 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
  دستيابی داده در ASP.NET 2.0 ( بخش اول )   16 / 5 / 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 دستيابی داده در ASP.NET 2.0 ( بخش اول )   17 / 5 / 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 دستيابی داده در ASP.NET 2.0 ( بخش دوم )   18 / 5 / 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
دستيابی داده در ASP.NET 2.0 ( بخش دوم )   19 / 5 / 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
اهميت XML 27 / 5 / 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
اهميت XML 30 / 5 / 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
اهميت XML 31 / 5 / 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
اهميت XML 9 / 6 / 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
  فن آوری Bluetooth چيست ؟ 10 / 6 / 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
  مبانی اترنت ( بخش اول ) 23 / 6 / 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
  مبانی اترنت ( بخش اول ) 24 / 6 / 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
  مبانی اترنت ( بخش اول ) 26 / 6 / 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
دانش لازم برای مديريت شبكه 24 / 8 / 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 مستند سازی شبكه ( بخش اول ) 30 / 8 / 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
  مستند سازی شبكه ( بخش دوم ) 1 / 9/ 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
  امنيت و TCP/IP Stack 3 / 9 / 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 آشنائی با عناصر داخلی روتر 8 / 9 / 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 ضرورت توجه به امنيت اطلاعات ( بخش اول ) 12 / 9 / 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 آشنائی با عناصر يک شبکه محلی 15 / 9 / 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 روتر و جايگاه آن در شبكه های WAN 19 / 9 / 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 رهنمودهائی برای نشر اطلاعات بر روی اينترنت 20 / 9 / 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
دانش لازم برای مديريت شبكه 26 / 9 / 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
آيا در زمان استفاده از اينترنت ناشناس باقی می مانيد ؟ 30 / 9 / 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 بررسی اوليه ويژوال استوديو 2005 ( بخش اول ) 1 / 10 / 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 علل کاهش سرعت کامپيوتر 3 / 10 / 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
  ايمن سازی شبکه های بدون کابل 4 / 10 / 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 انواع شبکه های Wireless 5 / 10 / 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 مزايا و تهديدات سرويس های Email رايگان 8 / 10 / 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 نحوه برخورد با يک سيستم آلوده 10 / 10 / 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 کامپيوتر خود را بهتر بشناسيم : سيستم عامل 12 / 10 / 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 کامپيوتر خود را بهتر بشناسيم : سيستم عامل 13 / 10 / 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 ضرورت استفاده از يک فايروال توسط کاربران اينترنت 14 / 10 / 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
ضرورت استفاده از يک فايروال توسط کاربران اينترنت 15 / 10 / 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 نحوه نگهداری کامپيوتر در محل کار 18 / 10/ 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 حذف موثر فايل ها : اقدامی در جهت افزايش امنيت اطلاعات 19 / 10 / 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 حذف موثر فايل ها : اقدامی در جهت افزايش امنيت اطلاعات 20 / 10 / 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 تشخيص Packet Sniffing در يک شبکه 24 / 10 / 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 تاثير حافظه اصلی بر كارآئی سيستم 25 / 10 / 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 آشنائی با Case 26 / 10 / 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 آشنائی با Case 27 / 10 / 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 مستند سازی شبكه ( بخش اول ) 28 / 10 / 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 آشنائی با DVD 2 / 11 / 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 آشنائی با DVD 3 / 11 / 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 آشنائی با فلش ديسک 4 / 11 / 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 آشنائی با فلش ديسک 5 / 11 / 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 امنیت دستگاه های الکترونیکی 8 / 11 / 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 حفاظت کامپيوتر قبل از اتصال به اينترنت 10 / 11/ 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 طراحی VLAN : مفاهيم اوليه 11 / 11 / 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 انتخاب يک host برای يک سايت ASP.NET 12 / 11 / 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 توصيه هائی برای کاهش Spam 13 / 11 / 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 آشنائی با  ASP.NET 2.0 ( بخش اول ) 15 / 11 / 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 آشنائی با  ASP.NET 2.0 ( بخش اول ) 16 / 11 / 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 آشنائی با  ASP.NET 2.0 ( بخش دوم ) 17 / 11 / 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 آشنائی با  ASP.NET 2.0 ( بخش دوم ) 18 / 11 / 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 ضرورت بررسی تنظیمات امنيتی مرورگرها 23 / 11 / 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 پيشگيری از حملات مهندسی اجتماعی و کلاهبرداری 24 / 11 / 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
استفاده ايمن از برنامه های IM و Chat 25 / 11 / 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 آشنائی با محتويات فعال و کوکی 26 / 11 / 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 انواع شبکه های Wireless 27 / 11 / 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
  معرفی اوليه VB.NET 30 / 11 / 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 معرفی اوليه VB.NET 1 / 12 / 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 معرفی اوليه VB.NET 2 / 12 / 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 با کرم بلستر بيشتر آ شنا شويم ! 3 / 12 / 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 با کرم بلستر بيشتر آ شنا شويم ! 4 / 12 / 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
  توصيه هائی برای کاهش Spam 6 / 12 / 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
  دو شاخص مهم شبکه : پهنای باند و ميزان تاخير 7 / 12 / 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
 دستيابی و بهنگام سازی داده در ASP.NET 2.0  (بخش اول) 9 / 12 / 1384 بخش کامپيوتر ابرار اقتصادی
               

 

 

 
 

جستجو

مقالات                 
دايره المعارف       
دوره های آموزشی


 

 

 تهيه شده در شرکت سخا روش -  1382