آشنائی با اترنت New Page 1ساير
 

 

 

SAKHA RAVESH CO.

 ا مروز

 شنبه  2  شهريور  1398  2019  Aug.  24   Saturday ToDay
صفحه اصلی  مقالات نکته هادايره المعارف خودآموزها | تازه ها درباره ما خود آزمون ها   

  نسخه قابل چاپ

 عنوان

 نويسنده

  مشاهده

 آشنائی با اترنت

 مديريت آموزش

21675

با توجه به جایگاه داده در عصر حاضر و  لزوم نگاه جامع به این مقوله مهم ، بر آن شدیم تا محوریت فعالیت های خود را بر  روی این موضوع متمرکز نمائیم . از این رو گروه فابک با شعار فناوری اطلاعات برای کسب وکار شکل گرفت و  خدمات خود  را از طریق  سایت www.fabak.ir  به مخاطبان محترم عرضه می نماید

 

آشنائی با پروتکل IP

آشنائی با اترنت

سوال يک :ابداع اترنت به کداميک از افراد زير نسبت داده می شود ؟

 1. Vinton Cerf

 2. Bob Metcalfe

 3. Tim Berners-Lee

 4. Al Gore

مشاهده پاسخ :


سوال دوم : نرخ انتقال داده در نمونه های متفاوت اترنت چه ميزان است؟

 1. ده مگا بايت در ثانيه
 2. يکصد مگا بايت در ثانيه
 3. يکهزار مگا بايت در ثانيه
 4. تمامی موارد فوق

مشاهده پاسخ :


سوال سوم : thicknet نامی عاميانه برای کداميک از استانداردهای زير است ؟

 1. 10Base2

 2. 10Base5

 3. 10Base-T

 4. هيچکدام

مشاهده پاسخ :


سوال چهارم : Thinnet نامی عاميانه برای کداميک از استانداردهای زير است ؟

 1. 10Base2

 2. 10Base5

 3. 10Base-T

 4. هيچکدام  

مشاهده پاسخ :


سوال پنجم : Thinnet نسبت به Thicknet دارای چه مزايائی است ؟

 1. کيفت بهتر سيگنال ها

 2. سرعت بيشتر

 3. انعطاف پذيری بيشتر

 4. تمامی موارد فوق

مشاهده پاسخ :


سوال ششم : شبکه های اترنت که از کابل های بهم تابيده در مقابل کابل های کواکسيال استفاده می نمايند ، دارای چه مزايائی نسبت به شبکه های   Thicknet و يا  Thinnet می باشند ؟

 1. کيفيت بهتر سيگنال ها 

 2. سرعت بيشتر

 3. انعطاف پذيری بيشتر

 4. تمامی موارد

مشاهده پاسخ :


سوال هفتم :حداکثر طول کابلی که می توان در شبکه های اترنت بهم تابيده استفاده نمود ، چه ميزان است ؟ 

 1. 10 متر
 2. 100 متر 
 3. 1000 متر 
 4. ساير

مشاهده پاسخ :


سوال هشتم :ترافيک اترنت با چه واحدی اندازه گيری می شود؟

 1. فايل 

 2. فريم 

 3. Packet 

 4. straem

مشاهده پاسخ :


سوال نهم:  در شبکه های محلی ( LAN ) ، آدرس اترنت به چه چيزی معروف است ؟

 1. آدرس IP

 2. آدرس MAC 

 3. آدرس مجازی

 4. هيچکدام

مشاهده پاسخ :


سوال دهم :يک آدرس MAC  چند بايتی است ؟

 1. چهار بايت  

 2. شش بايت  

 3. هشت بايت

 4. ده بايت

مشاهده پاسخ :


سوال يازدهم  : سه بايت اول موجود در آدرس های MAC به چه منظوری استفاده می گردد ؟

 1. مشخص کننده توليد کننده آداپتور شبکه    

 2. مشخص کننده شماره نسخه آداپتور شبکه  

 3. مشخص کننده محل جغرافيائی آدپتور شبکه  

 4. هيچکدام

مشاهده پاسخ :


سوال دوازدهم : يک فريم اترنت حداکثر دارای چه اندازه ای است ؟

 1. 518 بايت  

 2. 1000 بايت  

 3. 1500 بايت  

 4. 1518 بايت  

مشاهده پاسخ :


سوال سيزدهم  : از preamble فريم اترنت به چه منظوری استفاده می شود ؟

 1. تراز اندازه فريم به صورت مضربی از سی و دو

 2. استفاده به منظور cyclic redundancy check) CRC) 

 3. همزمانی فرستنده و گيرنده 

 4. اعلان طول واقعی فريم

مشاهده پاسخ :


سوال چهاردهم  : CSMA/CD از چه کلماتی اقتباس شده  است؟

 1. Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection

 2. Collision Sense Multiple Access with Carrier Detection

 3. Carrier Single-Multiple Access with Collision Detection

 4. Collision Single-Multiple Access with Carrier Detection

مشاهده پاسخ :


سوال پانزدهم  : کداميک از کانکتورهای زير در کابل های اترنت استفاده می گردد؟

 1. AUI

 2. BNC

 3. RJ-45

 4. تمامی موارد

مشاهده پاسخ :
جستجو

مقالات                 
دايره المعارف       
دوره های آموزشی


 

 

مشاهده گروه ها              

 

 تهيه شده در شرکت سخا روش -  1382