اعمال محدوديت مشاهده فايل های XML و XSL در ASP.NET
اين مطلب از طريق سايت شرکت سخاروش در اختيار شما گذاشته شده است .

اعمال محدوديت در مشاهده فايل های XML و XSL در ASP

اعمال محدوديت مشاهده فايل های XML و XSL در ASP.NET

XML يک فرمت استاندارد برای ذخيره سازی داده است که امروزه از آن در اکثر سايت ها به منظور مديريت محتوا استفاده می گردد . اغلب سايت ها از XML برای ذخيره سازی داده و از XSL و ساير StyleSheets برای نمايش داده استفاده می نمايند. فايل های XML را می توان نظير صفحات وب ايستا از سرويس دهنده وب  درخواست و پس از ارسال، محتويات آنان توسط مرورگر نمايش داده می شود  .
با استفاده از 
HTTP handlers می توان امکان مشاهده مستقيم اينگونه فايل ها از طريق مرورگر را غيرممکن نمود . HTTP handlers ، دارای انعطاف لازم به منظور برخورد با فايل های متفاوت با توجه به نوع انشعاب آنان می باشد . با استفاده از پتانسيل فوق می توان امکان دستيابی و يا عدم دستيابی به فايل هائی با انشعاب خاص را فراهم نمود .
برای اعمال محدوديت مشاهده يک فايل
XML و ساير فايل های استاتيک ، می توان مراحل زير را دنبال نمود :

اعمال تغييرات لازم در فايل Web.Config

<httpHandlers>
<add verb="*" path="*.xml" type="System.Web.HttpForbiddenHandler"/>
</httpHandlers>

از فرآيند فوق می توان به منظور اعمال محدوديت مشاهده  ساير فايل های ايستا  نظير فايل های XSL نيز استفاده نمود .


استفاده از اين مطلب  با ذکر منبع و اهداف غيرانتفاعی بلامانع است .
http://www.srco.
ir