تفاوت Static Ram و Dynamic Ram  
اين مطلب از طريق سايت شرکت سخاروش در اختيار شما گذاشته شده است .

Patch چيست ؟

تفاوت Static Ram و Dynamic Ram  
حافظه يکی از مهمترين عناصر سخت افزاری استفاده شده در کامپيوتر است . بدين منظور از حافظه های مختلف و با فنآوری های متفاوتی استفاده می گردد . حافظه های "ايستا " ( Static ) و  "پويا" ( Daynamic ) ، دو نمونه متدوال در اين زمينه می باشند . کامپيوتر شما ممکن است هم دارای حافظه static و هم dynamic باشد . از حافظه های فوق با توجه به تفاوت مشهود قيمت آنان با اهداف متفاوتی اسفاده می گردد . با بررسی نحوه عملکرد هر يک از تراشه های حافظه static و dynamic ، می توان به تفاوت های موجود و علت اختلاف قيمت آنان ، بيشتر واقف گرديد .

با توجه به موارد اشاره شده ، حافظه های Static سريع و گرانقيمت و حافظه های  dynamic ارزان و کند می باشند . از حافظه های Static به منظور ايجاد حافظه های Cache ريزپردازنده ( حساس به سرعت ) و از حافظه های dynamic به منظور فضای ذخيره سازی اصلی در سيستم ها ، استفاده می گردد .
 


استفاده از اين مطلب  با ذکر منبع و اهداف غيرانتفاعی بلامانع است .
http://www.srco.
ir