راه اندازی روتر
اين مطلب از طريق سايت شرکت سخاروش در اختيار شما گذاشته شده است .

راه اندازی روتر 

راه اندازی روتر 

بخش اول :  مفاهيم اوليه

بخش دوم :  پرسش و پاسخ

سوال يک : پس از راه اندازی روتر ، با استفاده از دستورات كدام mode می توانيم آخرين وضعيت روتر را مشاهده نمائيم ؟

 1. global configuration mode 

 2. setup mode

 3. Privileged mode

 4. user mode

مشاهده پاسخ :


سوال دوم : كداميك از گزينه های زير  عملكرد  كليدهای تركيبی در اينترفيس خط دستور را به درستی تشريح می نمايد ؟

 1. ESC + B : انتقال cursor  به كلمه قبلی

 2. Ctrl + E  : انتقال cursor به انتهای خط دستور

 3. Ctrl + B  : انتقال cursor به كاراكتر قبلی

 4. Ctrl + A  : انتقال cursor به ابتدای خط دستور

 5. تمام موارد

مشاهده پاسخ :


سوال سوم: عملكرد تركيب كليدهای Ctrl و P در بخش اينترفيس خط دستور روتر چيست ؟  

 1. توقف پردازش جاری
 2. فراخوانی مجدد آخرين دستور
 3. نمايش ليست كاربرانی كه به روتر logging نموده اند
 4. ارسال اطلاعات نمايشگر بر روی چاپگر

مشاهده پاسخ :


سوال چهارم : با استفاده از دستور show version به چه نوع اطلاعاتی می توان دست يافت ؟

 1. نام فايل IOS
 2. نام روتر
 3. وضعيت هر اينترفيس
 4. آدرس IP نسبت داده شده به هر اينترفيس

مشاهده پاسخ :


سوال پنجم : در كدام mode روتر ، می توان پيكربندی آن را تغيير داد ؟

 1. global configuration mode 

 2. setup mode

 3. Privileged mode

 4.  user mode

مشاهده پاسخ :


سوال ششم : كدام گزينه زير عبارتی صحيح در رابطه با ويژگی "سوابق دستورات " بخش اينترفيس خط دستور روتر، نمی باشد؟

 1. می توان آن را غيرفعال نمود

 2. امكان دستيابی به سوابق دستورات  صرفا" از طريق كليدهای پيكانی وجود دارد .

 3. قابليتی مفيد جهت استفاده از دستوراتی است كه دارای يك گرامر طولانی می باشند .

 4. قادر به ذخيره حداكثر 256 دستور است .

مشاهده پاسخ :


سوال هفتم :كدام دستور زير ميزان حافظه موجود روتر به منظور ذخيره IOS image را نشان می دهد؟ ( دو گزينه را انتخاب نمائيد ) .

 1. router# Show flash

 2. router# show nvram

 3. router# show version

 4. router# show memory

 5. show# startup-configuration

 6. show# runing-configuration

مشاهده پاسخ :


سوال هشتم : برای پيكربندی اوليه روتر از كداميك از روش های ارتباطی زير استفاده می گردد؟ ( دو گزينه را انتخاب نمائيد ).

 1. استفاده از يك اتصال سريال از كامپيوتر به پورت كنسول روتر
 2. telnet به روتر از طريق يك پورت سريال
 3. استفاده از يك پورت vty كه از اينترفيس اترنت استفاده می نمايد.
 4. استفاده از كابل null modem كه به پورت Aux روتر متصل است.

مشاهده پاسخ :


سوال نهم: مسئوليت  IOS  در روتر چيست ؟

 1. عمليات  پايه روتينگ

 2. عمليات پايه سوئيچينگ

 3. دستيابی ايمن به منابع شبكه

 4. دستيابی مطمئن به منابع شبكه

 5. تمامی موارد

مشاهده پاسخ :


سوال دهم:مراحل چهارگانه راه اندازی روتر به ترتيب عبارتند از :

 1. اجراء POST ، اجراء برنامه bootstrap از طريق حافظه ROM ، يافتن و استقرار سيستم عامل درون حافظه RAM ، استقرار فايل پيكربندی در حافظه RAM از طريق حافظه NVRAM
   

 2. اجراء برنامه bootstrap از طريق حافظه ROM ، اجراء POST ،  يافتن و استقرار سيستم عامل درون حافظه RAM ، استقرار فايل پيكربندی در حافظه RAM از طريق حافظه NVRAM
   

 3. استقرار فايل پيكربندی در حافظه RAM از طريق حافظه NVRAM   ، اجراء POST ، اجراء برنامه bootstrap از طريق حافظه ROM ، يافتن و استقرار سيستم عامل درون حافظه RAM  
   

 4. اجراء POST ، اجراء برنامه bootstrap از طريق حافظه ROM ،  استقرار فايل پيكربندی در حافظه RAM از طريق حافظه NVRAM   ، يافتن و استقرار سيستم عامل درون حافظه RAM

مشاهده پاسخ :استفاده از اين مطلب  با ذکر منبع و اهداف غيرانتفاعی بلامانع است .
http://www.srco.
ir