رسانه های انتقال داده در شبکه های کامپيوتری
اين مطلب از طريق سايت شرکت سخاروش در اختيار شما گذاشته شده است .

رسانه های انتقال داده در شبکه های کامپيوتری

رسانه های انتقال داده در شبکه های کامپيوتری

بخش اول :  مفاهيم اوليه
امروزه از رسانه های متفاوتی به عنوان محيط انتقال در شبکه های کامپيوتری استفاده می شود که از آنان با نام ستون فقرات در يک شبکه ياد می شود . کابل های مسی،  فيبرنوری و شبکه های بدون کابل نمونه هائی متداول در اين زمينه می باشند.

کابل ها دارای مشخه های متفاوتی می باشند  که اهم آنان عبارتند از : 

بخش دوم :  پرسش و پاسخ

سوال يک :چرا در کابل های UTP ،زوج سيم ها بهم تابيده می شوند ؟

 1. ايجاد فضای کافی

 2. ارزان تر شدن کابل ها

 3. نازکتر شدن کابل ها

 4. کاهش نويز و مسائل مرتبط با آن  

مشاهده پاسخ :


سوال دوم : کداميک از کابل های زير به منظور اتصال يک روتر به پورت سريال کامپيوتر استفاده می شود؟

 1. يک کابل Console 
 2. يک کابل Cross-Connect 
 3. يک کابل Inverted 
 4. يک کابل Patch

مشاهده پاسخ :


سوال سوم: به منظور حرکت الکترون ها در طول يک کابل به چه چيزی نياز می باشد ؟

 1. يک حلقه بسته از هادی ها
 2. يک حلقه باز از عايق ها 
 3. يک حلقه بسته از عايق ها
 4. يک حلقه باز از هادی ها

مشاهده پاسخ :


سوال چهارم :کداميک از مواد زير نيمه هادی می باشند ؟

 1. هوا 
 2. سيليکن 
 3. شيشه 
 4. طلا

مشاهده پاسخ :


سوال پنجم : کداميک از عبارات زير بيانگر تفاوت بين Multi Mode و Single -Mode رسانه های FDDI می باشد ؟

 1.  Multi Mode به منظور استفاده بين ساختمان های متعدد توصيه شده است.

 2. Multi Mode مسافت بيشتری نسبت به Single Mode را پوشش می دهد .

 3. Multi Mode دارای پهنای باند بيشتری نسبت به Single Mode می باشد .

 4. Multi Mode از LEDs به عنوان دستگاه های توليد کننده نور استفاده می نمايد و  اين در حالی است که در Single Mode از ليزر  بدين منظور استفاده می گردد .

مشاهده پاسخ :


سوال ششم :کداميک از موارد زير از جمله چالش های اساسی در شبکه های بدون کابل می باشد؟ ( دو مورد را انتخاب نمائيد ) .

 1. مسافت بين سلول ها 

 2. تعداد سلول های overlap

 3. سازگاری بين کارت های شبکه مربوط به توليد کنندگان متفاوت

 4. امنيت انتقال اطلاعات

مشاهده پاسخ :


سوال هفتم :چه عاملی باعث می شود که جريان الکتريکی در يک ماده رسانا حرکت نمايد ؟

 1. ارائه يک ولتاژ به ماده رسانا  
 2. توان مصرف شده توسط لود الکتريکی 
 3. امپدانس مرتبط با ماده رسانا
 4. مقاومت که خصلت مشترک تمامی رساناها می باشد .

مشاهده پاسخ :


سوال هشتم : کداميک از عبارات زير بيانگر ويژگی فيبرهای Multi Mode می باشد ؟ ( دو مورد را انتخاب نمائيد )

 1. امکان تابش نور از زوايای متفاوت

 2. مناسب جهت استفاده در مسافت های بيش از سه هزار متر

 3. استفاده از LEDs يا ليزر به عنوان يک منبع نور

 4. گران تر از Single Mode می باشند .

 5. پهنای باند بيشتری نسبت به Single Mode را ارائه می نمايند.

مشاهده پاسخ :


سوال نهم: کداميک از مواد زير هادی جريان الکتريسته می باشند؟

 1. طلا 

 2. مس 

 3. نقره 

 4. تمام موارد

مشاهده پاسخ :


سوال دهم :کداميک از مواد زير عايق جريان الکتريسته می باشند؟

 1. شيشه

 2. پلاستيک

 3. کائوچو

 4. تمام موارد

مشاهده پاسخ :


سوال يازدهم  :کداميک از مواد زير نيمه هادی می باشند ؟

 1. کربن

 2. سيليکن 

 3. ژرمانيم 

 4. تمامی موارد

مشاهده پاسخ :استفاده از اين مطلب  با ذکر منبع و اهداف غيرانتفاعی بلامانع است .
http://www.srco.
ir