شبکه های محلی : عناصر و دستگاه ها
اين مطلب از طريق سايت شرکت سخاروش در اختيار شما گذاشته شده است .

شبکه های محلی  : عناصر و دستگاه ها 

شبکه های محلی  : عناصر و دستگاه ها 

بخش اول :  مفاهيم اوليه

بخش دوم :  پرسش و پاسخ

سوال يک : تاثير استفاده از هاب و يا repeater در يک شبکه بر روی  Collision domain  چيست ؟

 1. باعث کاهش Collision domain  می گردد 

 2. باعث افزايش  Collision domain  می گردد 

 3. باعث حذف  Collision domain  می گردد 

 4. بر روی Collision domain  تاثيری ندارد

مشاهده پاسخ :


سوال دوم:علت بروز تصادم و يا Collision در يک شبکه اترنت چيست ؟

 1. دو گره دارای آدرس های MAC يکسان باشند
 2. دو و يا بيش از دو گره در يک لحظه اقدام به ارسال داده نمايند
 3. از پروتکل های غيرسازگار با مدل مرجع OSI استفاده گردد
 4. چندين پروتکل routed در شبکه اجراء شود

مشاهده پاسخ :


سوال سوم: کداميک از عبارات زير در ارتباط با سوئيچ صحيح می باشد ؟

 1.  مسئول کپسوله نمودن سگمنت ها به بسته های اطلاعاتی
 2. سازماندهی ترافيک بر اساس آدرس دهی لايه يک
 3. به منظور استفاده در شبکه های Token ring طراحی شده اند
 4. دارای پتانسيل های ارتباطی نظير هاب و  تنظيم ترافيک مشابه  Bridge  می باشند 

مشاهده پاسخ :


سوال چهارم : کداميک از دستگاه های شبکه ای زير می توانند بر اساس آدرس دهی IP در خصوص فورواردينگ ترافيک،اتخاذ تصميم نمايند؟

 1. bridge
 2. hub
 3. router
 4. MAU

مشاهده پاسخ :


سوال پنجم : کداميک از گزينه های زير مشخصه های استاندارد     IEEE 802.3 در ارتباط با شبکه های GiGAbit Ethernet  بر روی فيبر را  ارائه می نمايد ؟

 1. IEEE 802.34

 2. IEEE 802.3g

 3. IEEE 802.3z

 4. IEEE 802.3ab

 5. IEEE 802.3az

مشاهده پاسخ :


سوال ششم :کداميک از گزينه های زير وظايف يک روتر را بيان می نمايد ؟ ( سه گزينه را انتخاب نمائيد  )

 1. جلوگيری از broadcast 

 2. تقسيم بسته های اطلاعاتی 

 3. روتينگ لايه دوم 

 4. تقسيم يک شبکه به چندين بخش  

 5. ترجمه آدرس محلی 

مشاهده پاسخ :


سوال هفتم :کداميک از گزينه های زير نحوه اتصال صحيح پين ها براساس استاندارد 568B برای Patch cables را مشخص می نمايد ؟

 1. پين های 7 و 8 (رنگ قهوه ای ) ، زوج چهارم 
 2. پين های 3 و 6 (رنگ سبز ) ، زوج سوم   
 3. پين های 4 و 5 (رنگ آبی ) ، زوج اول
 4. پين های 1 و 2 (رنگ نارنجی ) ، زوج دوم
 5. تمامی موارد

مشاهده پاسخ :


سوال هشتم : کداميک از تجهيزات زير در لايه Data Link  کار نمی کنند؟ 

 1. NIC

 2. ATM Switch

 3. Switch

 4. Bridge  

 5. Hub

مشاهده پاسخ :


سوال نهم: کداميک از تجهيزات زير در لايه فيزيکی کار نمی کنند ؟

 1. Transiver

 2. Repeater

 3. hub

 4. router

مشاهده پاسخ :


سوال دهم :  برای ايجاد يک  کانکتور RJ-45 جهت يک کابل کنسول و يا rollover ، پين های مربوطه به چه صورت به يکديگر متصل می شوند ؟

 1. پين يک به هشت

 2. پين دو به هفت

 3. پين سه به شش 

 4. پين چهار به پنج 

 5. پين پنج به چهار

 6. پين شش به سه 

 7. پين هفت به دوم 

 8. پين هشت به يک 

 9. برای ايجاد يک کابل کنسول تمامی موارد بالا می بايست رعايت شود .

مشاهده پاسخ :


استفاده از اين مطلب  با ذکر منبع و اهداف غيرانتفاعی بلامانع است .
http://www.srco.
ir