آشنائی با پروتکل IP ( بخش سوم )
اين مطلب از طريق سايت شرکت سخاروش در اختيار شما گذاشته شده است .

آشنائی با پروتکل IP

آشنائی با پروتکل IP ( بخش سوم )

سوال يک : بزرگترين و کوچکترين مقادير ممکن برای يک octet چقدر است ؟

 1. صفر تا 255
 2. صفر تا 256
 3. صفر تا 512
 4. صفر تا 999

مشاهده پاسخ :


سوال دوم : کداميک از محدوده آدرس های IP زير بخشی از يک شبکه کلاس A می باشد ؟

 1. 0.0.0.0 - 126.255.255.255

 2. 1.0.0.0 - 127.255.255.255 

 3. 1.0.0.0 - 126.255.255.255

 4. 0.0.0.0 - 127.255.255.255

مشاهده پاسخ :


سوال سوم: کداميک از محدوده آدرس های IP زير بخشی از يک شبکه کلاس B می باشد ؟

 1. 128.0.0.0 - 159.255.255.255

 2. 128.0.0.0 - 175.255.255.255

 3. 128.0.0.0 - 191.255.255.255

 4. 128.0.0.0 - 207.255.255.255

مشاهده پاسخ :


سوال چهارم: کداميک از محدوده آدرس های IP زير بخشی از يک شبکه کلاس C می باشد ؟

 1. 192.0.0.0 - 223.255.255.255  

 2. 192.0.0.0 - 219.255.255.255

 3. 192.0.0.0 - 215.255.255.255

 4. 192.0.0.0 - 211.255.255.255

مشاهده پاسخ :


سوال پنجم :محدوده شبکه کلاس D برای چه عملياتی برروی اينترنت رزو شده است ؟

 1.  Broadcast
 2. Multicast
 3. Anycast
 4. هيچکدام

مشاهده پاسخ :


سوال ششم: در IPv6 ويژگی anycast امکان انجام چه عملياتی را فراهم می نمايد ؟

 1. ارسال بسته های اطلاعاتی برای تمامی گره ها در يک گروه

 2. ارسال بسته های اطلاعاتی برای هر عضوء گروهی از گره ها

 3. گوش دادن به هر بسته اطلاعاتی ارسال شده در شبکه توسط دريافت کنندگان

 4. دريافت کنندگان از آن به منظور معرفی حضور خود در شبکه برای فرستندگان استفاده می نمايند .

مشاهده پاسخ :


سوال هفتم : کداميک از محدوده آدرس های زير برای استفاده بر روی شبکه های خصوصی رزو شده اند ؟

 1. 10.0.0.0 - 10.255.255.255
 2. 172.16.0.0 - 172.31.255.255
 3. 192.168.0.0 - 192.168.255.255
 4. تمامی موارد 

مشاهده پاسخ :


سوال هشتم :کداميک از تکنولوژی های زير مسئوليت مديريت تبديل آدرس های IP و اسامی هاست ( host ) را برعهده دارد :

 1. Wins

 2. DNS

 3. NIS

 4. همه موارد

مشاهده پاسخ :


سوال نهم: در DNS ، درخواست    آدرس IP مربوط به نام يک  هاست ( host ) ،  توسط کداميک از عناصر زير صادر می شود ؟

 1. Servers

 2. Translators

 3. Resolvers

 4. هيچکدام

مشاهده پاسخ :


سوال دهم :network mask پيش فرض برای آدرس های IP کلاس C کداميک از موارد زير است ؟

 1. 255.0.0.0

 2. 255.255.0.0

 3. 255.255.255.0

 4. 255.255.255.255

مشاهده پاسخ :



استفاده از اين مطلب  با ذکر منبع و اهداف غيرانتفاعی بلامانع است .
http://www.srco.
ir