ضرورت توجه به امنيت اطلاعات ( بخش ششم)
اين مطلب از طريق سايت شرکت سخاروش در اختيار شما گذاشته شده است .

ضرورت توجه به امنيت اطلاعات

 ضرورت توجه به امنيت اطلاعات ( بخش ششم)
استراتژی "دفاع در عمق " يك فريمورك امنيتی مناسب برای حفاظت و نگهداری ايمن زيرساخت فن آوری اطلاعات يك سازمان است . در اين مدل،زير ساخت فن آوری اطلاعات يك سازمان به عنوان مجموعه ای از لايه های مرتبط به هم در نظر گرفته شده و به منظور حفاظت و ايمن سازی هر لايه از مكانيزم ها و روش های حفاظتی خاصی استفاده می گردد . در بخش چهارم  به لايه سياست ها ، رويه ها و اطلاع رسانی  و در بخش پنجم به لايه فيزيكی اشاره گرديد . در اين بخش به بررسی لايه محدوده عملياتی شبكه و يا Perimeter خواهيم پرداخت .

بررسی  لايه  Perimeter

تهديدات  لايه  Perimeter  

حفاظت لايه Perimeter


استفاده از اين مطلب  با ذکر منبع و اهداف غيرانتفاعی بلامانع است .
http://www.srco.
ir