ضرورت توجه به امنيت اطلاعات ( بخش پنجم)
اين مطلب از طريق سايت شرکت سخاروش در اختيار شما گذاشته شده است .

ضرورت توجه به امنيت اطلاعات ( بخش اول )

 ضرورت توجه به امنيت اطلاعات ( بخش پنجم)
استراتژی "دفاع در عمق " يك فريمورك امنيتی مناسب برای حفاظت و نگهداری ايمن زيرساخت فن آوری اطلاعات يك سازمان است . در اين مدل،زير ساخت فن آوری اطلاعات يك سازمان به عنوان مجموعه ای از لايه های مرتبط به هم در نظر گرفته شده و به منظور حفاظت و ايمن سازی هر لايه از مكانيزم ها و روش های حفاظتی خاصی استفاده می گردد . در بخش چهارم  به لايه سياست ها ، رويه ها و اطلاع رسانی اشاره گرديد . در اين بخش به بررسی لايه فيزيكی خواهيم پرداخت .

بررسی  لايه  امنيت فيزيكی

تهديدات  لايه  فيزيكی  

حفاظت لايه فيزيكی


استفاده از اين مطلب  با ذکر منبع و اهداف غيرانتفاعی بلامانع است .
http://www.srco.
ir