ضرورت توجه به امنيت اطلاعات ( بخش جهارم )
اين مطلب از طريق سايت شرکت سخاروش در اختيار شما گذاشته شده است .

ضرورت توجه به امنيت اطلاعات ( بخش اول )

 ضرورت توجه به امنيت اطلاعات ( بخش جهارم )
استراتژی "دفاع در عمق " يك فريمورك امنيتی مناسب برای حفاظت و نگهداری ايمن زيرساخت فن آوری اطلاعات يك سازمان است . در اين مدل،زير ساخت فن آوری اطلاعات يك سازمان به عنوان مجموعه ای از لايه های مرتبط به هم در نظر گرفته شده و به منظور حفاظت و ايمن سازی هر لايه از مكانيزم ها و روش های حفاظتی خاصی استفاده می گردد .

بررسی  لايه  سياست ها ، رويه ها و اطلاع رسانی
در اولين لايه مدل امنيتی "دفاع در عمق " ، سياست ها و رويه های امنيتی تعريف و تمامی كاربران صرفنظر از موقعيت شغلی خود می بايست با آنان آشنا شوند . با توجه به جايگاه برجسته اين لايه  و تاثير آن بر روی عملكرد ساير لايه ها ، می بايست با حوصله و دقت بيشتری اين لايه بررسی و قبل از هر چيز سياست های امنيتی در يك سازمان تعريف گردد .
 
در زمان تعريف سياست های امنيتی می بايست به موارد زير توجه گردد :

تهديدات  لايه  سياست ها ، رويه ها و اطلاع رسانی  

حفاظت لايه سياست ها ، رويه ها و اطلاع رسانی


استفاده از اين مطلب  با ذکر منبع و اهداف غيرانتفاعی بلامانع است .
http://www.srco.
ir