اصول شبكه های مبتنی بر تجهيزات سيسكو (بخش پنجم)
اين مطلب از طريق سايت شرکت سخاروش در اختيار شما گذاشته شده است .

اصول شبكه های مبتنی بر تجهيزات سيسكو

اصول شبكه های مبتنی بر تجهيزات سيسكو (بخش پنجم)

سوال يک :  فرض كنيد موقتا" يك اينترفيس سريال را غيرفعال كرده ايم . از كدام دستور زير می توان برای فعال كردن serial interface 0/1 استفاده كرد ؟

 1. no shutdown

 2. enable

 3. no shutdown serial 0/1

 4. enable serial 0/1

مشاهده پاسخ :


سوال دوم :  كدام گزينه زير نشاندهنده بروز مشكل كابل و يا اينترفيس در Ethernet 0/1 است ؟

 1. Ethernet0/1 is up, line protocol is up

 2. Ethernet0/1 is down, line protocol is up

 3. Ethernet0/1 is up, line protocol is down

 4. Ethernet0/1 is down, line protocol is down

مشاهده پاسخ :


سوال سوم: كدام گزينه زير نشاندهنده  بروز مشكل  clock rate و يا كپسوله سازی در  Ethernet 0/1 است ؟

 1. Ethernet0/1 is up, line protocol is up

 2. Ethernet0/1 is down, line protocol is up

 3. Ethernet0/1 is up, line protocol is down

 4. Ethernet0/1 is down, line protocol is down

مشاهده پاسخ :


سوال چهارم : كدام گزينه زير نشاندهنده اين موضوع است كه Ethernet 0/1 از طريق خط دستور غيرفعال شده است ؟

 1. Ethernet0/1 is administratively down, line protocol is down

 2. Ethernet0/1 is down, line protocol is up

 3. Ethernet0/1 is up, line protocol is down

 4. Ethernet0/1 is down, line protocol is down

مشاهده پاسخ :


سوال پنجم : فرض كنيد از راه دور به يك روتر متصل شده ايم و می خواهيم از نوع كابل سريال متصل شده به اينترفيس آگاهی يابيم . از كدام دستور زير می توان استفاده نمود ؟

 1. show cable

 2. show interface

 3. show running-config

 4. show controller

مشاهده پاسخ :


سوال ششم : كدام دستور زير اتصال فيزيكی اينترفيس اترنت بر روی روتر را مشخص می نمايد ؟

 1. media-type

 2. connection-type

 3. media

 4. connection

مشاهده پاسخ :


سوال هفتم:  برروی كدام اينترفيس زير می بايست clock rate را تنظيم نمود زمانی كه يك روتر به عنوان يك DCE و ديگری به عنوان يك DTE پيكربندی شده باشند ؟

 1. Both

 2. Neither

 3. DTE

 4. DCE  

مشاهده پاسخ :


سوال هشتم : فرض كنيد می خواهيم مطمئن شويم كه رمزهای عبور بر روی شبكه رمز شده اند و نرم افزارهای packet sniffing قادر به تشخيص آنها نمی باشند. از كدام دستور زير می توان استفاده نمود ؟

 1. encrypt network

 2. encrypt all

 3. encrypt passwords

 4. service password-encryption 

مشاهده پاسخ :


سوال نهم: كدام پرامپت زير يك مد پيكربندی را در اختيار ما قرار می دهد تا بتوانيم به كمك آن آدرس IP روتر را تغيير دهيم ؟

 1. router(config)#

 2. router(config-if)#

 3. router(config-ip)#

 4. router(config-line)#

مشاهده پاسخ :


سوال دهم: در كدام مد پيكربندی زير می توان يك پيام روز را تعريف كرد؟

 1. router(config)#

 2. router(config-if)#

 3. router(config-ip)#

 4. router(config-line)#

مشاهده پاسخ :استفاده از اين مطلب  با ذکر منبع و اهداف غيرانتفاعی بلامانع است .
http://www.srco.
ir