اصول شبكه های مبتنی بر تجهيزات سيسكو (بخش دوم)
اين مطلب از طريق سايت شرکت سخاروش در اختيار شما گذاشته شده است .

اصول شبكه های مبتنی بر تجهيزات سيسكو

اصول شبكه های مبتنی بر تجهيزات سيسكو (بخش دوم)

سوال يک : فرض كنيد قصد پيكربندی روتر را با استفاده از يك Telnet session داريم . كدام عبارت زير صحيح است ؟

 1. رمز عبور به صورت متن معمولی و غيررمز شده ارسال می گردد .

 2. رمزهای عبور به صورت رمز شده ارسال می گردند .

 3. رمزهای عبور نمی توانند در يك telnet session تغيير يابند .

 4. از رمزهای عبور در يك telnet session استفاده نمی گردد.

مشاهده پاسخ :


سوال دوم : كدام شكل پرامپت زير نشاندهنده حضور  در مد Privileged EXEC روتر است ؟

 1. hostname

 2. hostname>

 3. hostname#

 4. hostname

مشاهده پاسخ :


سوال سوم: فرض كنيد قادر به تشخيص مجموعه دستورات قابل دسترس در يك مد خاص پيكربندی نمی باشيم . چگونه می توان به برنامه كمكی دستيابی و ليستی از دستورات موجود را مشاهده نمود؟  

 1. help

 2. /help

 3. ?

 4. -?

مشاهده پاسخ :


سوال چهارم : پس از اتمام كار  خود در مد Privileged EXEC روتر ، چگونه می توان به مد User EXEC مراجعت نمود ؟

 1. exit

 2. esc

 3. disable

 4. quit

مشاهده پاسخ :


سوال پنجم : كدام دستور زير ،‌ ليست تمامی دستوراتی را كه با حرف c شروع می شوند نمايش می دهد؟ 

 1. show c

 2. c?

 3. c ?

 4. how c?

مشاهده پاسخ :


سوال ششم :فرض كنيد می خواهيم برای يك سوئيچ Catalyst 2950 يك نام را مشخص نمائيم . از كدام دستور زير به منظور تعريف
نام " Test1" و نسبت دادن آن به سوئيچ استفاده می گردد ؟
 

 1. name Test1

 2. hostname Test1

 3. set name Test1

 4. set hostname Test1

مشاهده پاسخ :


سوال هفتم: فرض كنيد قصد پيكربندی يك سوئيچ از طريق يك زير شبكه راه دور را داشته باشيم .كداميك از عمليات زير را می بايست بر روی سوئيچ پيكربندی كرد ؟

 1. Console port

 2. Default gateway

 3. Hostname

 4. SNMP

مشاهده پاسخ :


سوال هشتم :از كدام دستور زير می توان به منظور مشاهده پيكربندی سخت افزار ، نسخه نرم افزار ، فايل های پيكربندی و boot images يك سوئيچ استفاده نمود ؟

 1. show version

 2. show running-config

 3. show running-configuration

 4. show startup-configuration

مشاهده پاسخ :


سوال نهم: فرض كنيد قصد محدود نمودن يك خطاء پيكربندی بر روی سوئيچ را داريم . كدام دستور زير پيكربندی فعال و جاری بر روی سوئيچ را نشان می دهد ؟

 1. show active-configuration

 2. show running-config

 3. show running-configuration

 4. show startup-configuration

مشاهده پاسخ :


سوال دهم : فرض كنيد قصد داريم كارآئی و عملكرد سوئيچ را بررسی نمائيم .از كدام دستور زير می توان به منظور مشاهده اطلاعات آماری اينترفيس های سوئيچ استفاده كرد ؟

 1. show version

 2. show stats

 3. show interfaces

 4. show results

مشاهده پاسخ :استفاده از اين مطلب  با ذکر منبع و اهداف غيرانتفاعی بلامانع است .
http://www.srco.
ir