نحوه نگهداری کامپيوتر در محل کار
اين مطلب از طريق سايت شرکت سخاروش در اختيار شما گذاشته شده است .

نحوه نگهداری کامپيوتر در محل کار

نحوه نگهداری کامپيوتر در محل کار

امروزه شاهد حضور همه جانبه کامپيوتر در تمامی ابعاد زندگی خود می باشيم و به جرات می توان اين ادعا را نمود که انجام برخی از فعاليت های روزانه بدون استفاده از کامپيوتر ، امری غيرممکن و خواسته ای نامعقول است. هر يک از ما در طی روز با استفاده از کامپيوتر کارهای متعدد و مختلفی را انجام می دهيم ( استفاده از برنامه های مختلف ، ارتباط با افراد متعدد ، دستيابی به منابع اطلاعاتی گوناگون و ... ) . محور تمامی فعاليت های فوق، حضور بدون نقص و ايمن کامپيوتر است .
کامپيوترهای موجود در محل کار بخشی از شبکه بزرگ يک سازمان محسوب می گردند . نگهداری مطلوب آنان مستلزم همکاری و تعامل نزديک با پرسنل و کارشناسان شاغل در واحد IT سازمان است . همکاری با اين واحد  صرفه جوئی در زمان ، کاهش هزينه ها و  کمک در جهت ايمن سازی شبکه کامپيوتری موجود در سازمان را بدنبال خواهد داشت .
شما از کامپيوتری در محل کار خود استفاده می نمائيد که قطعا" متعلق به سازمان شما بوده و پس از  نصب Patch های ضروری و بهنگام سازی نرم افزارها در اختيار شما گذاشته شده است . پرسنل شاغل در واحد IT ، عمليات فوق را با هدف ايجاد يک شبکه ايمن انجام داده تا همواره امکان ارائه سرويس های شبکه وجود داشته باشد .
ايمن سازی کامپيوترهای موجود در يک سازمان از جمله عمليات بسيار مهم می باشد ، ولی از آن مهم تر ايمن نگهداشتن کامپيوترهای موجود است ( قهرمان شدن مشکل است ولی قهرمان ماندن و يا به عبارتی حفظ قهرمانی هنری ديگر است ) .  بسياری از سازمان ها  به منظور تامين شرايط فوق ، حتی امکان تغيير تنظيمات انجام شده و يا نصب نرم افزار را بدون تائيد واحد IT در اختيار کاربران قرار نمی دهند .

و اما چند پيشنهاد : 

برگرفته از سايت مايکروسافت


استفاده از اين مطلب  با ذکر منبع و اهداف غيرانتفاعی بلامانع است .
http://www.srco.
ir