مطالب منتشر شده در ارتباط با سخت افزار New Page 1


ساير
 

 

 

SAKHA RAVESH CO.

 ا مروز

 چهارشنبه  27  شهريور  1398  2019  Sep.  18   Wendesday ToDay
صفحه اصلی  مقالات نکته هادايره المعارف خودآموزها | تازه ها خود آزمون ها  

مطالب منتشر شده در ارتباط با سخت افزار
 

دايره المعارف

 خود آزمون

نكته

مقاله

E

S

T

A

 

 آشنائی و نحوه انتخاب سخت افزار

    نحوه انتخاب يک هارد ديسک A

    نحوه انتخاب يک مادربرد

A

    نحوه انتخاب يک رايتر

A

    نحوه انتخاب يک کارت گرافيک

A

    نحوه انتخاب يک چاپگر

A

    نحوه انتخاب يک اسکنر

A

    نحوه انتخاب يک DVD

A

    نحوه انتخاب يک دوربين ديجيتال

A

    نحوه انتخاب يک مانيتور( بخش اول )

A

    نحوه انتخاب یک مانيتور( بخش دوم )

A

    مشخصات فنی انواع هارد Maxtor

A

    آشنائی با Case

T

    آشنائی با Tape Drive

T

    آشنائی با DVD

T

    آشنائی با کارت شبکه

T

    آشنائی با فلش ديسک

T
   USB 2.0 چيست ؟ T

    آشنائی با دستگاه های MP3 Player

T
    بخش سخت افزار دايره المعارف E
 ساير موارد 
   تفاوت Static Ram و Dynamic Ram   T
   تفاوت ريزپردازندهای پنتيوم و Celeron T
   ارتباط افزايش حافظه اصلی با سرعت کامپيوتر T
   تاثير حافظه اصلی بر كارآئی سيستم T
  علل کاهش سرعت کامپيوتر T
  عيب يابی کامپيوتر های شخصی ( بخش اول ) T
  آيا زمان ارتقاء كامپيوتر فرارسيده است ؟ ( بخش اول ) T
  آيا زمان ارتقاء كامپيوتر فرارسيده است ؟ ( بخش دوم ) T

 جستجو

مقالات                 
دايره المعارف       
دوره های آموزشی


 

 

مشاهده گروه ها              

 

 تهيه شده در شرکت سخا روش -  1382