بررسی مشخصات فنی انواع هارد Maxtor New Page 1ساير
 

 

 

SAKHA RAVESH CO.

 ا مروز

 يکشنبه  3  شهريور  1398  2019  Aug.  25   Sunday ToDay
صفحه اصلی  مقالات نکته هادايره المعارف خودآموزها | تازه ها خود آزمون ها    
  نسخه قابل چاپ  

    5 4 3 2 1 

 عنوان

 نويسنده

  مشاهده

 تعداد آراء

 امتياز

 مشخصات فنی انواع هارد Maxtor

 مديريت فنی

28254

139

2.8

با توجه به جایگاه داده در عصر حاضر و  لزوم نگاه جامع به این مقوله مهم ، بر آن شدیم تا محوریت فعالیت های خود را بر  روی این موضوع متمرکز نمائیم . از این رو گروه فابک با شعار فناوری اطلاعات برای کسب وکار شکل گرفت و  خدمات خود  را از طریق  سایت www.fabak.ir  به مخاطبان محترم عرضه می نماید

 

مشخصات فنی انواع هارد ديسک   Maxtor

الف ) مشخصات :  ظرفيت 60 ، 80 ، 120 ، 160  دور معمولی

160GB

120GB

80GB

60GB

Capacity

 

4A160J0

 

4R080J0

4R060J0

Model    ATA/133 2MB buffer,ball bearing motor

 

4R160L0

4R120L0

4R080L0

4R060L0

               ATA/133 2MB buffer,FDB motor

 

 

 

 

Environmental Limits

 

 

Performance Specifications

 

Acoustics FDB motor

 

5400RPM

Rotational Speed

2.4

ldle (sound power:bel)

 

2MB

Buffer Size

3.6

Seek (sound power:bel)

 

133

External Transfer Rate (MB/sec)

 

 

 

<12.1

Average Seek (ms)

 

Temperature

 

5.56

Average Latency (ms)

5 to 60

Operating ( C)

 

 

 

-40 to 71

Non-operating ( C)

 

 

Drive Configuration

 

 

 

512

Bytes per Sector/Block

 

Shock

 

16,383/16/63

Logical CHS

60

Operating Mechanical Shock 2ms (G)

 

 

 

300

Non-operating Mechanical Shock 2ms (G)

 

 

Reliability Specifications

 

 

 

<50.000

Start/Stop Cycles (min)

 

Physical Demensions

 

5 years

Component Design Life (min)

26.1

Height (max mm)

 

<1 per 10E 15 bits read

Data Errors (non-recoverable)

101.6

Width (typical  mm)

 

<1%

Annualized Return Rate (APR)

146.1

Length (max mm)

 

 

 

1.37/620

Weight (LB/g)

 

 

Power Requirements

 

 

 

5V                          12V

Mode

 

 

 

628                          587

Seek (mA)

 

 

 

582                          224

ldle (mA)

 

 

 

116                            41

Standby (mA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب) مشخصات :  ظرفيت 60 ، 80 ، 120 ، 160  دوربالا

160GB

120GB

80GB

60GB

Capacity

6Y160L0

6Y120L0

6Y080L0

6Y060L0

Model    ATA/133 2MB buffer

6Y160P0

6Y120P0

6Y080P0

               ATA/133 8MB buffer

6Y160M0

6Y120M0

6Y080M0

6Y060M0

               SATA/150 8MB buffer

Environmentel Limits

Performance Specifications

Acoustics FDB motor

7200RPM

Rotational Speed

2.5

ldle (sound power:bel)

2MB and 8MB cache

Buffer Size

3.5

Seek (sound power:bel)

 

      ATA/133          133             

External Transfer Rate (MB/sec)

 

 

 

SATA                150

 

Temperature

<9.0

Average Seek (ms)

5 to 60

Operating ( C)

4.17

Average Latency (ms)

-40 to 71

Non-operating ( C)

 

 

 

 

 

 

 

Drive Configuration

Shock

512

Bytes per Sector/Block

60

Operating Mechanical Shock 2ms (G)

16,383/16/63

Logical CHS

300

Non-operating Mechanical Shock 2ms (G)

Reliability Specifications

Physical Demensions

>50.000

Start/Stop Cycles (min)

26.1

Height (max mm)

5 years

Component Design Line (min)

101.6

Width (typical  mm)

<1 per 10E 15 bits read

Data Errors (non-recoverable)

146.1

Length (max mm)

<1%

Annualized Return Rate (APR)

1.27/630

Weight (LB/g)

Power Requirements

5V                          12V

Mode

858                          662

Seek (mA)

668                          334

ldle (mA)

90                            37

Standby (mA)

 جستجو

مقالات                 
دايره المعارف       
دوره های آموزشی


 

 

مشاهده گروه ها              

 

 تهيه شده در شرکت سخا روش -  1382