بررسی گزينه های دات نت دررابطه با سرويس های وب New Page 1ساير
 

 

 

SAKHA RAVESH CO.

 ا مروز

 جمعه  25  آبان  1397  2018  Nov.  16   Friday ToDay
صفحه اصلی  مقالات نکته هادايره المعارف خودآموزها | تازه ها خود آزمون ها    
  نسخه قابل چاپ  

    5 4 3 2 1 

 عنوان

 نويسنده

  مشاهده

 تعداد آراء

 امتياز

 مفاهيم اوليه سرويس های وب (بخش پنجم)

 مديريت وب

8649

5

4.2

با توجه به جایگاه داده در عصر حاضر و  لزوم نگاه جامع به این مقوله مهم ، بر آن شدیم تا محوریت فعالیت های خود را بر  روی این موضوع متمرکز نمائیم . از این رو گروه فابک با شعار فناوری اطلاعات برای کسب وکار شکل گرفت و  خدمات خود  را از طریق  سایت www.fabak.ir  به مخاطبان محترم عرضه می نماید

 

مفاهيم اوليه سرويس های وب

مفاهيم اوليه سرويس های وب - بخش پنجم

آنچه تاکنون گفته شده است :
بخش اول
: مفاهيم اوليه  برنامه های توزيع شده و چالش های مربوطه
بخش دوم : بررسی دو نمونه معماری  در رابطه با برنامه های توزيع شده
بخش سوم : تاثير استانداردهای وب در فرآيند طراحی و پياده سازی برنامه های توزيع شده
بخش چهارم : بررسی مفاهيم اوليه سرويس های وب

و اما در اين بخش ، به بررسی گزينه های دات نت دررابطه با سرويس های وب خواهيم پرداخت .

بمنظور طراحی و پياده سازی برنامه های توزيع شده ، از گزينه های متعددی استفاده می گردد . انتخاب هر گزينه مبتنی بر مجموعه ای از پارامترهای متفاوت است . تمامی تکنولوژی های موجود در اين زمينه را می توان بر اساس خصوصيات مربوطه در يک پشته (Stack) سازماندهی کرد. در بالاترين سطح اين پشته،  تکنولوژی SOAP  و در پايين ترين سطح ، پروتکل TCP/IP قرار می گيرد. انتخاب تکنولوژی موجود در سطوح پايين تر  ،  افزايش کارآئی را بدنبال خواهد داشت . در چنين مواردی پياده کنندگان می بايست اطلاعات لازم و مناسبی از تکنولوژی انتخابی  را داشته باشند . بموازات حرکت در سطوح پائين تر ،  سطح اطلاعات و دانش افزايش و پياده کنندگان می بايست در اين زمينه مهارت های خاصی را داشته باشند . بدين ترتيب استفاده از SOAP نسبت به TCP/IP ،  به دانش و مهارت های بمراتب کمتری نياز خواهد داشت ( نظير انتخاب زبان ماشين و يا يک زبان برنامه نويسی سطح بالا برای برنامه نويسی ).
سرويس های وب تحت تاثير بالاترين سطح  در پشته تکنولوژی قرار دارند .با توجه به سطح  کنترلی که برنامه به آن نيار خواهد داشت ، می توان ، در رابطه با پياده سازی برنامه با استفاده از تکنولوژی های موجود در يک سطح پايين تر پشته تکنولوژی، اتخاذ تصميم نمود. در تئوری ، پياده سازی يک را ه حل در يک سطح پائين تر پشته تکنولوژی ، افزايش کارائی  را بدنبال خواهد داشت . علت اين امر ، عدم تحميل لود و شرايط خاص ساير تکنولوژی های موجود در سطوح بالاتر بر راه حل انتخابی است .در عمل ، اغلب پياده کنندگان دارای مهارت های لازم بمنظور پياده سازی يک راه حل  مناسب (توسعه پذير، نگهداری آسان ) با استفاده از يکی از تکنولوژی های موجود در يکی از سطوح پايين تر ، نمی باشند . حتی در صورتيکه پياده کنندگان دارای مهارت لازم در اين زمينه باشند ، اکثر آنها دارای زمان لازم بمنظور پياده سازی چنين راهکارها و را ه حل هائی نخواهند بود.
دات نت ، در اين راستا گزينه های متعددی را بغير از سرويس های وب که برای پياده سازی برنامه های توزيع شده در دسترس خواهد بود، ارائه می نمايد.  در ادامه به برخی از گزينه ها ی موجود ، اشاره می گردد.

Stand alone Listener 
اولين گزينه در رابطه با يک  سرويس وب ، Stand-alone Listener است . Stand alone listener ، برنامه ای است که يک پورت شناخته شده را مانيتور و پاسخ لازم را در رابطه با پيام های دريافتی از پورت فوق ، از خود نشان خواهد داد . بمنظور پياده سازی روش فوق ، از گزينه های متفاوتی استفاده می گردد :

 • می توان از يک فيلتر نوشته شده  ISAPI) Internet Server Application Programming Interface) ،  بمنظور برخورد با  تمامی ارتباطات سطوح پائين مبتنی بر سوکت و پياده سازی پروتکل مورد نياز برنامه listener ،  استفاده کرد .
   فيلترهای  SOAP ,ASP  و ATL) Microsoft Active Template Library Server)  ، نمونه هائی در اين زمينه می باشند . در ادامه می توان ، پتانسيل ها و عمليات مورد نظر خود در  listener ، از طريق  يک کلاس ++C و يا صفحات ASP ، پياده سازی کرد .

 • می توان  يک فيلتر ISAPI را پياده سازی که  پاسخگوی برخورد با درخواست ها ئی برای مستنداتی با يک انشعاب خاص بوده و در ادامه محتويات يک درخواست HTTP را decode ، نمايد .

 • می توان از  يک برنامه سرويس دهنده  بمنظور ماننيتور نمودن يک پورت شناخته شده ، استفاده بعمل آورد . در چنين حالتی محدود به استفاده از پروتکل های HTTP و يا  SOAP ، نخواهيم بود . بمنظور نوشتن چنين برنامه هائی ، می توان  از namespace با نام System.Net مربوط به فريمورک دات نت استفاده کرد .

گزينه های  فوق ، جامع نبوده ولی برخی از رويکردهای موجود  بمنظور پياده سازی Stand -alone Listeners  را  ارائه می نمايد .

Custom protocol handlers  
در صورتيکه پروتکل HTTP ، پاسخگوی نياز های موجود نباشد ،  می توان  يک هندلر خاص برای يک  پروتکل سفارشی را پياده سازی کرد .بدين منظور از  کلاس های WebRequest و WebResponse که در فريمورک دات نت وجود دارند ، استفاده می گردند . در اين رابطه می توان در زمان استفاده از پروتکل سفارشی ايجاد شده ، همچنان از Serailization دات نت استفاده گردد ولی می بايست به اين نکته توجه گردد که  در اين رابطه امکان پتانسيل های object -remoting در دسترس نخواهند بود .

NET Remoting  .
 در صورتيکه به يک زيرساخت مبتنی بر عناصر از راه دور، نياز وجود داشته باشد ولی به سطح ارتباطاتی که سرويس های وب ارائه می نمايند ، نياز نباشد ، می توان از NET Remoting . ، استفاده کرد . namespace با نام Sysyem.Runtime.Remoting ، کلاس های لازم در خصوص فعال نمودن  اشياء از راه دور ، ارائه آرگومان ها بصورت مقدار و يا مرجع ، فراخوانی  غير همزمان و ساير امکانات مورد نياز  را ارائه  می نمايد .

NET Remoting  .   در مقابل سرويس های وب
در نگاه اول ( مشاهده ظاهری ) ، NET Remoting. و سرويس های وب بسيار مشابه با يکديگر می باشند.در حقيقت  ، سرويس های وب بر اساس زير ساخت  NET Remoting . ايجاد می گردند . در زمان انتخاب تکنولوژی  مورد نظر ، به موارد زير می بايست دقت گردد :

 • از NET Remoting . ، در موارديکه برنامه های موجود در دو سمت نقطه تماس ، تحت کنترل يک سازمان مشابه است ، استفاده گردد .

 • از سرويس های وب  در موارديکه  بخش سمت سرويس گيرنده، خارج از کنترل يک سازمان خاص است ، استفاده گردد .

ASP و برنامه های ميزبان  
در زمان استفاده از سرويس های وب با مسائل  متعددی مواجه خواهيم شد . مراکز ASP و ميزبان نمودن برنامه ها ی مورد نظر ، نمونه ای  در اين زمينه است . ASP) Application Service Providers)  ،  برنامه ها را host و در ادامه آنها را برای مشترکين اجاره خواهد داد.از منظر يک مشترک ، ويژگی های برنامه های host  ، بشرح زير می باشند :

 • برنامه ای که ASP آن را host  نموده بمنزله يک portal  ، در نظر گرفته خواهد شد .

 • برنامه ای که ASP آن را host  نموده در يک محيط ايزوله شده وجود ، خواهد داشت  .

 • هر مشترک دارای نمونه اختصاصی خود از برنامه  است .

 • مشترکان داده ئی را با ساير مشترکان به اشتراک نخواهند گذاشت .

از ديدگاه  يک ASP ، تمام برنامه های host شده می بايست شرايط زير را تامين نمايند:

 •  برنامه ها می بايست بصورت جداگانه برای هر مشترک ، پيکربندی گردند ( حتی بر روی سخت افزار مشترک ) . تنظيمات مربوط به امنيت ، نمونه ای در اين رابطه است .

 • برنامه ها  می بايست دارای مکانيزمهای لازم برای سنجش ميزان استفاده از يک برنامه باشند ( مسائل مالی ) 

پس از ارائه پنج مقاله در رابطه با مفاهيم اوليه سرويس های وب ، در مجموعه مقالاتی که در آينده ارائه خواهد شد به بررسی معماری سرويس های وب  و بدنبال آن نحوه طراحی و پياده سازی يک سرويس وب نمونه ، خواهيم پرداخت .جستجو

مقالات                 
دايره المعارف       
دوره های آموزشی


 

 

مشاهده گروه ها              

 

 تهيه شده در شرکت سخا روش -  1382