مراحل عملی ايجاد يک برنامه نمونه دات نت New Page 1



ساير




 

 

 

SAKHA RAVESH CO.

 ا مروز

 يکشنبه  27  اسفند  1396  2018  Mar.  18   Sunday ToDay
صفحه اصلی  مقالات نکته هادايره المعارف خودآموزها | تازه ها خود آزمون ها    
  نسخه قابل چاپ  

    5 4 3 2 1 

 عنوان

 نويسنده

  مشاهده

 تعداد آراء

 امتياز

 ايجاد يک برنامه وب نمونه در دات نت ( بخش هفتم )

 مديريت وب

11097

13

4.5

با توجه به جایگاه داده در عصر حاضر و  لزوم نگاه جامع به این مقوله مهم ، بر آن شدیم تا محوریت فعالیت های خود را بر  روی این موضوع متمرکز نمائیم . از این رو گروه فابک با شعار فناوری اطلاعات برای کسب وکار شکل گرفت و  خدمات خود  را از طریق  سایت www.fabak.ir  به مخاطبان محترم عرضه می نماید

 

ايجاد يک برنامه وب نمونه در دات نت ( بخش ششم )

ايجاد يک برنامه وب نمونه در دات نت ( بخش هفتم )

 آنچه تاکنون گفته شده است :

 • بخش اول  ايجاد يک برنامه وب و فرم وب  ( فاز اول )
 • بخش دوم : استفاده از کنترل های سرويس دهنده و بررسی کد HTML توليد شده ( فاز دوم ) 
 • بخش سوم : بررسی صحت  و اعتبار داده ها ( فاز سوم )
 • بخش چهارم : افزودن اسکريپت  سمت سرويس گيرنده و درج کد در فايل Code Behind
 • بخش پنجم : اشکال زدائی برنامه
 • بخش ششم : مديريت وضعيت برنامه

 در اين بخش  به بررسی عمليات مرتبط با فاز پنجم ، خواهيم پرداخت  .

فاز پنجم : دستيابی به داده در فرم های وب
در اين فاز با نحوه دستيابی به داده در فرم ها ی  وب ، استفاده از کنترل DataGrid ، استفاده از اشياء ADO.NET ، نسبت دهی داده به کنترل DataGrid و سفارشی نمودن نحوه نمايش داده در يک DataGrid ، آشنا خواهيم شد . در ابتدا لازم است که يک بانک اطلاعاتی را ايجاد نمائيم . برای آشنائی با نحوه ايجاد يک بانک اطلاعاتی با استفاده از ويژوال استوديو دات نت ، می توانيد به مقاله  " ذخيره و بازيابی داده توسط ADO.NET (بخش اول) " ، مراجعه نمائيد . فرض می کنيم که دارای يک بانک اطلاعاتی با نام SrcoDb  می باشيم  که دارای جدولی با نام SrcoArticles و با فيلدهای زير است :
 

مرحله اول : استفاده از کلاس SqlConnection  . در اين مرحله با نحوه استفاده از کلاس SqlConnection به منظور ايجاد يک Connection به بانک اطلاعاتی SrcoDb ، آشنا خواهيم شد. در اين رابطه مراحل زير را دنبال می نمائيم .

 • فعال نمودن صفحه LoginDemo.aspx ( ايجاد شده در بخش ششم مقاله )

 • سوئيچ به صفحه Code behind مربوط به صفحه LoginDemo.aspx ( انتخاب View | Code و يا فعال نمودن کليد F7 )

 • افزودن کد زير در ابتدای صفحه Code behind ( امکان استفاده از کلاس SqlConnection فراهم می گردد) .

LoginDemo.apsx   code behind page

Imports System.Data.SqlClient

 • تعريف يک متغير Class-level از نوع SqlConnection  :

Add a class-level variable

Public Class LoginDemo
Inherits System.Web.UI.Page
Dim myConnection As SqlConnection
     ...........
     ............

 • افزودن کد زير در متد  Page_Load  مربوط به صفحه LoginDemo.aspx

Code in Page_Load method

Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
myConnection = New SqlConnection("server=(local);database=SrcoDb;User ID=sa; Password=")
              ..........

 • با انجام مراحل فوق ،  يک شی SqlConnection به منظور اتصال به بانک اطلاعاتی SrcoDb ، ايجاد می گردد( سرويس دهنده SQL  ) .

مرحله دوم  : نمايش داده در DataGrid . در اين مرحله با نحوه بازيابی داده از جدول SrcoArticles و نمايش آنان در DataGrid آشنا خواهيم شد . در اين رابطه مراحل زير را دنبال می نمائيم .

 • سوئيچ به Design View مربوط به صفحه LoginDemo.aspx ( انتخاب View | Designer و يا فعال نمودن کليد  SHIFT+F7 )

 • انتخاب View | Toolbox و يا فعال نمودن کليد های CTRL+ALT+X 

 • انتخاب کنترل  DataGrid ازطريق Web Forms tab موجود در  Toolbox و استفرار آن بر روی فرم وب LoginDemo.aspx  ( در وضعيت Desgin view ) .

 • تنيظيم خصلت های زير برای کنترل DataGrid استفاده شده بر روی فرم وب . ( برای مشاهده پنجره Properties مربوط به يک کنترل ، پس از انتخاب کنترل دستور View|Properties را فعال و يا از کليد F4 ، استفاده می نمائيم ) .

تنظيم خصلت های کنترل DataGrid  

خصلت

 مقدار

ID

dgArticles

DataKeyField

ArticleID

Width

100%

 • سوئيچ به صفحه Code behind مربوط به صفحه LoginDemo.aspx ( انتخاب View | Code و يا فعال نمودن کليد F7 )

 • برای دريافت داده از جدول SrcoArticles و نسبت دهی آن به DataGrid ، متد زير را پس از روتين مربوط به  رويداد Page_Load ، اضافه می نمائيم . ( ايجاد يک DataAdapter به منظور بازيابی داده از جدول SrcoArticles ، ايجاد يک Data Set و پر نمودن آن از داده موجود در جدول SrcoArticles ، نسبت دهی داده موجود در جدول SrcoArticles به DataGrid ) .

Code in Page_Load method:: Add a method

Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
              ..........
ٍEnd Sub

Private Sub BindGrid (ByVal sortfield As String)
   Dim myCommand As SqlDataAdapter
   myCommand = New SqlDataAdapter("select * from SrcoArticles", myConnection)
   Dim ds As New DataSet()
   myCommand.Fill(ds, "SrcoArticles")
   Dim Source As DataView
   Source = ds.Tables("SrcoArticles").DefaultView
   Source.Sort = sortfield
   dgArticles.DataSource = Source
   dgArticles.DataBind()

End Sub

 • فراخوانی متد BindGrid (ايجاد يک DataAdapter به منظور بازيابی داده از جدول SrcoArticles ، ايجاد يک Data Set و پر نمودن آن از داده موجود در جدول SrcoArticles ، نسبت دهی داده موجود در جدول SrcoArticles به DataGrid )  در زمان Load صفحه  از طريق متد  Page_Load .

Code in Page_Load method:: Add

Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
myConnection = New SqlConnection("server=(local);database=SrcoDb;User ID=sa; Password=;")
 If Not Page.IsPostBack Then
     BindGrid ("ArticleID")
 End If
End Sub

 • اجرای برنامه ( Debug | Start و يا فعال نمودن کليد F5 )

 • درج داده ورودی در فيلدهای "نام " و "رمز عبور" ( Srco,Srcopassword )

 • کليک بر روی دکمه "ورود به سايت " 

 • در صورت تائيد کاربر ، وی به صفحه  LoginDemo.aspx ، هدايت و از طريق صفحه فوق ، داده موجود در جدول SrcoArticles در DataGrid نمايش داده می شود.

نتايج مراحل اول و دوم  فاز پنجم  :

 • آشنائی با  نحوه استفاده از کلاس SqlConnection
 • آشنائی با نحوه استفاده از DataGrid در يک فرم وب
 • آشنائی با نحوه بازيابی داده از يک بانک اطلاعاتی و نمايش آن در يک DataGrid

در بخش هشتم اين مقاله به بررسی ساير  مراحل مربوط به فاز پنجم خواهيم پرداخت .



جستجو

مقالات                 
دايره المعارف       
دوره های آموزشی


 

 

مشاهده گروه ها



              

 

 تهيه شده در شرکت سخا روش -  1382