بررسی الگوريتم و مراحل پنج گانه برنامه نويسی New Page 1ساير
 

 

 

SAKHA RAVESH CO.

 ا مروز

 جمعه  2  فروردين  1398  2019  Mar.  22   Friday ToDay
صفحه اصلی  مقالات نکته هادايره المعارف خودآموزها | تازه ها خود آزمون ها    
  نسخه قابل چاپ  

    5 4 3 2 1 

 عنوان

 نويسنده

  مشاهده

 تعداد آراء

 امتياز

 طراحی برنامه ( بخش اول )

 مديريت وب

39318

112

3.3

با توجه به جایگاه داده در عصر حاضر و  لزوم نگاه جامع به این مقوله مهم ، بر آن شدیم تا محوریت فعالیت های خود را بر  روی این موضوع متمرکز نمائیم . از این رو گروه فابک با شعار فناوری اطلاعات برای کسب وکار شکل گرفت و  خدمات خود  را از طریق  سایت www.fabak.ir  به مخاطبان محترم عرضه می نماید

 

طراحی برنامه

طراحی برنامه ( بخش اول )

در ساليان اخير ، متدولوژی های متفاوتی بمنظور طراحی برنامه ، پياده سازی و در اختيار طراحان برنامه های کامپيوتری قرار گرفته شده  است . برخی از اين متدلوژی ها ی طراحی، پيچيده  و برخی ديگر ساده می باشند . در تمامی حالات ، هدف يکی است : کمک به برنامه نويسان در جهت نوشتن برنامه ها ئی که  بسادگی نوشته ، اشکال زدائی  و در نهايت نگهداری گردند .
در اين مقاله به بررسی مسائل مرتبط با طراحی برنامه پرداخته و در اين راستا در ابتدا  با يک متدولوژی ساده  آشنا خواهيم شد. متدلوژی استفاده شده با اينکه بسيار مقدماتی می باشد ولی اهداف ما را در جهت نحوه طراحی يک برنامه بخوبی تامين خواهد کرد .در اين مقاله ، به بررسی الگوريتم و مراحل پنج گانه برنامه نويسی خواهيم پرداخت .  پس از آشنائی با متدولوژی ارائه شده در اين مقاله ، در بخش دوم مقاله ،  با متدولوژی UML)Unified Modeling Language ) آشنا خواهيم شد. UML ، يک متدولوژی  رايج بمنظور طراحی  برنامه های کامپيوتری خصوصا" برنامه نويسی شی گراء است .

اهميت طراحی برنامه
فرض کنيد يک مسئله را برای تعدادی دانشجو تعريف و از آنان خواسته شده است که برنامه ای بمنظور حل مسئله مورد نظر ، طراحی و پياد ه سازی نمايند. پس از صرف چند ثانيه ، بلافاصله دانشجويان شروع به تايپ کد مورد نظر خود بمنظور حل مسئله می نمايند . در بين دانشجويان ، دانشجوئی وجود دارد که کاغذی را بر می دارد  و شروع به نوشتن موضوع می نمايد. دقايقی سپری می گردد ، اما همچنان دانشجويان مشغول تايپ برنامه  خود ويا احتمالا" اشکال زدائی! آن هستند .تقريبا" بدون استثناء ،  دانشجوئی که ديرتر از ديگران آغاز نموده است ، با سرعت بيشتری تکليف خود را به پايان رسانده و حتی  راه حل ارائه شده توسط وی ، نيز از ساير دانشجويان بمراتب بهتر است .چرا؟ در صورتيکه به کاغذی که در اختيار دانشجو قرار داده شده ، دقت نمائيد ،  يک طرح مناسب بمنظور طراحی برنامه را برای مسئله،  مشاهده خواهيد کرد . برخی از دانشجويان نيز ممکن است چندين کاغذ را تکميل و يک طراحی پيچيده را انجام داده باشند. نکته مهم در اين رابطه اين است که اين دانشجويان ( چه آنانی که يک طراحی ساده را انجام داده اند و چه آنانی که يک طراحی پيچيده را دنبال نموده اند )  دارای يک الگو( طرح )  برای  برنامه خود ، می باشند .

الگوريتم
هر برنامه، می بايست دارای يک طرح و يا الگو  بوده تا برنامه نويس بر اساس آن عمليات خود را دنبال نمايد.از ديدگاه برنامه نويسان ، هر برنامه نيازمند يک الگوريتم است . بعبارت ساده ، الگوريتم ، بيانه ای روشمند بمنظور حل يک مسئله بخصوص است . از منظر برنامه نويسان ،الگوريتم بمنزله يک طرح کلی و يا مجموعه دستورالعمل هائی است که با دنبال نمودن آنان ، برنامه ای  توليد می گردد.

الگوريتم های ميکرو در مقابل ماکرو
الگوريتم ها دارای ويژگی های متفاوتی می باشند . ما می توانيم در رابطه با  الگوريتم  استفاده شده  به منظور نوشتن يک برنامه مشخص صحبت نمائيم . از اين زاويه  ، ما  صرفا" در رابطه با الگوريتم  در سطح ماکرو(macro level)  ، صحبت نموده ايم . در چنين مواردی ، الگوريتم ارائه شده ، سعی در بدست آوردن جنبه های عمومی برنامه از طريق يک مرور کلی به برنامه در مقابل درگير شدن در جزئيات را  دارد.ما می توانيم در رابطه با الگوريتم ها ، از سطح "ميکرو" صحبت نمائيم . از اين زاويه ، به سطوح پايين تر رفته و به عوامل اساسی ونگهدارنده ای  که يک جنبه خاص از برنامه را با  يکديگر مرتبط می نمايد، صحبت کرد.  مثلا" در صورتيکه شما دارای داده هائی هستيد که می بايست قبل از استفاده  مرتب گردند ،الگوريتم های مرتب سازی متعددی در اين زمينه وجود داشته و